BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, BedenEğitimi ve Spor Yüksekokulu yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlikstillerini yönetici ve akademisyenlerin algılarına göre belirlemek;yöneticilerin sahip oldukları liderlik stillerinin yöneticilerin veakademisyenlerin algılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmekamacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 eğitim-öğretimyılında Türkiye'deki devlet üniversitelerine bağlı 38 Beden Eğitimi ve SporYüksekokullu ve 2 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda görev yapan, 89yönetici ve 521 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracıolarak, Bernard Bass ve Bruce Avolio (1995) tarafından geliştirilen "ÇokFaktörlü Liderlik Stilleri Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ 5X- SHORT)" ve kişisel özellikleri belirlemek için araştırmacı tarafındangeliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Yönetici veakademisyenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin liderlik stillerininfarklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde ikili küme karşılaştırmalardaMann-Whitney U testi istatistik yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılıkdüzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, yönetici veakademisyenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin ilk önce dönüşümcü vesonra etkileşimci liderlik stili sergiledikleri belirlenmiştir. Yöneticilerakademisyenlerden daha yüksek ve anlamlı bir ortalamayla kendilerinin dönüşümcüve etkileşimci liderlik stili davranışlarını gerçekleştirdiklerini düşündükleritespit edilmiştir.

INVESTIGATING THE TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP STYLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL MANAGERS

This research was doneto determine the using level of transformational and transactional leadershipstyles of physical education and sports school managers according to managers'and academicians' perception and managers' have had leadership styles whetherdifferentation or not managers' and academicians' perception. Population wasconsisted of 89 academy managers and 521 academicians who work in 38 PhysicalEducation and Sports School and 2 Sports Sciences and Technology School thatare connected to state universities in Turkey, between 2007-2008 educationalterm. In order to collect data, Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ 5X-SHORT was developed by Bernard Bass ve Bruce Avolio (1995), and "PersonalInformation Form" was developed by the researcher in order to determinepersonal characteristics. Mann-Whitney U test was used to compare dual groupswhich were examined whether they are differentioned or not according to theirpersonal characteristics' influence on using level of leadership styles ofschool managers. Significance level was accepted as 0.05. Research results;According to perception of managers and academicians, school managers executefirstly transformational, later they execute transactional leadership style.The managers think that they realize transformational and transactionalleadership style behaviours with a higher degree and significant average thanthe academicians.

Kaynakça

Açıkalın, A. (2000). ilköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ile Empati Becerileri Arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Ana Bilim Dalı, Ankara.

Allix, N.M. (2000). Transformational Leadership: Democratic or Despotic?. Educational Management and Administration. 28(l), 7-20.

Altun, S.A. (2003). ilköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderliğe Verdikleri Önem ve Uygulama Düzeyleri. ilköğretim Online E-Dergi. 2(1), 10-17.

Anthony, L.V.L. (1994). The Relationship Between Transformational and Transactional Leadership and Organizational Culture, Employee Performance, and Employee Attrition. Ph.D Thesis, University of Miami

Armstrong, S., and Armstrong, S. (1996). The Conductor as Transformational Leader. Music Educators Journal. 82, 22-25.