BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ FİZİKİ ORTAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’na ait fiziki ortamların değerlendirilmesi amaçlanmış ve çalışmaya 23 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan 870 öğrenci ile 330 öğretim elemanı katılmıştır. Kalite ölçeği kullanılarak elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, SPSS 12.0 paket programında yapılarak aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Gruplar arası farklılığı bulmak için bağımsız grup t testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’na ait fiziki ortamların ne çok iyi ne de zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında öğrenciler ve öğretim elemanları fiziki ortamların yeterliliğini "önemli" olarak görmüşlerdir. Ayrıca, hem mevcut durumda hem de önem derecesinde gruplar arasındaki farklılık p<0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

THE EVALUATION OF PHYSICAL ENVIRONMENTS IN SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

The aim of the study is to evaluate the physical environments in schools of physical education and sports and 870 students and 330 faculty members from 23 schools of physical education and sports participated the study. The analysis of the data collected through quality scale was carried out through SPSS 12.0. arithmetic means and standard deviations were calculated. In order to reveal the difference among the groups, t-test was used. As a result, it was found that the physical environments in the schools of physical education and sports are neither very good nor bad. Besides this, the state of physical environments are perceived to be "important" by both students and faculty members. Moreover, for both current state and degree of importance attached, the difference among the groups was found to be significant at the level of p<0,001.

Kaynakça

1. AKAR, i.: Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenler. Sınıf Yönetimi. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002,

s:35.

2. AKTAN, C.C.: Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. http://www.canaktan.org /egitim /universite-reform/toplam-kalite.htm#_edn4, 23.03.2004.

3. ALPAR, R.:Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik T.C. Başbakanlık GSGM, Ankara, 2000.

4. AYDIN, A.: Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara, 1988, s:34.

5. BULL, S.L., SOLITY, J.E.: Classroom Management: Principles to Practice. Routledge, London, 1987.