OLUMSALLIK VE ZORUNLULUK KAVRAMLARI BAĞLAMINDA FELSEFE TARİHİNE İKİ YAKLAŞIM: RİCHARD RORTY VE G.W.F. HEGEL

Bu çalışmada Richard Rorty’nin felsefe tarihini içerisinde bulunulan dil oyununa göreli bir kurgu olarak gören pragmatik anlayışı, Hegel’in özellikle Görüngübilim’in Önsöz’ünde erek, edimselleşme, zorunluluk kavramları bağlamında ele aldığı felsefe tarihi anlayışı ile karşılaştırılacaktır

Two Approaches to History of Philosophy in the Context of Contingency and Necessity : Richard Rorty, G. W. F. Hegel

This study aims to compare the Rorty’s pragmatic approach which regards history of philosophy as a fiction relative to the language-game that it takes place in with Hegel’s approach to the history of philosophy in the context of concepts like purpose, actuality and necessity in The Phenomenology’s Preface

Kaynakça

HEGEL, G.W.F., Lectures On The History of Philosophy V1, translated by E. S. Haldane – F. H. Simson, Humanites Press, New York, 1974.

HEGEL, G. W. F., Tarihte Akıl, çev. Önay Sözer, Kabalcı Yay., İstanbul, 2003.

HEGEL, G. W. F., Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay, İstanbul, 2004.

HEGEL, G. W. F., Mantık Bilimi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay. İstanbul, 2004.

RORTY, Richard, The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method, The University of Chicago Pres, 1992.

RORTY, Richard, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, çev. Mehmet Küçük – Alev Türker, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995.

RORTY, Richard, Felsefe ve Doğanın Aynası, çev. Funda Günsoy Kaya, Paradigma Yay., İstanbul, 2006.

KAYA, Funda Günsoy, “Richard Rorty’ye Giriş”, Felsefe ve Doğanın Aynası, Paradigma Yay., İstanbul, 2006.

WITTGENSTEIN, Ludwig, Felsefi Soruşturmalar, çev. Deniz Kanıt, Küyerel Yayınları, İstanbul, 1998.