Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının iletişimde saydamlık becerisinin öğretim elemanları ve 4. sınıf öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı2
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 4. sınıf öğretmen adaylarının ve öğretmen adaylarına eğitim veren öğretim elemanlarının görüşlerine göre öğretim elemanlarının iletişimde saydamlık becerileri araştırılmıştır. Veriler Canan Çetinkanat tarafından geliştirilen "Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği" uygulanarak elde edilmiş, araştırmada ölçeğin "iletişimde saydamlık" boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 4. sınıf öğretmen adayları ile öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından 4. sınıf öğretmen adayları ve öğretim elemanları oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme 397 4. Sınıf öğretmen adayı ve 100 öğretim elemanı alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde "SPSS For Windows (Statistical Packages for Social Sciences)" paket programı kullanılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığı Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 88'dir. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarının gösterdiği iletişimde saydamlık becerisi boyutunda, 4. sınıf öğretmen adaylarının ölçekteki görüşleri % 26,4 ile "Çoğu zaman", öğretim elemanlarının ölçekteki görüşleri % 45,0 ile "hemen hemen her zaman" ve "Her zaman" şeklindedir. Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları ve öğretim elemanları en düşük katılımı "Sınav sorularının yanıtlarını sınavdan sonra açıklamak" maddesine vermişlerdir. Bu nedenle Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları, sınav sorularının yanıtlarını sınavdan sonra açıklamaya daha fazla özen gösterebilirler.

Özet İngilizce :

In this study, we investigated the knowledge of the evaluation, by prospective teachers' opinions at the 4th grade students, about communication transparency skills of the teaching staff at Education Faculty of Pamukkale University. The data was obtained through the scale for "The teachers' communication skills" which was developed by Canan Çetinkanat and the communication transparency characteristics of the scale were used in the research. The population of the study was comprised of the 4th year students at the Education Faculty of Pamukkale University. Because it was almost impossible to reach the whole population of the study, the prospective teachers at the 4th year and the teaching staff were made up through rational sampling method. As a result of the application, the Cronbach's Alpha consistency co-efficient was found as r= 0, 88. As with the communication transparency level of the teaching staff at Pamukkale University Education Faculty, opinions of the prospective teachers at the 4th year grade are "mostly" with 48.9%. As with the same subject, concerning opinions of the teaching staff at the Education Faculty of Pamukkale University are "almost always" and "always" with 45,0 %. According to the findings of the study, prospective teachers and the academic staff give the lowest participation "description of the exam questions after the exam". Therefore, the academic staff in the education faculty should consider more importantly to "description of the exam questions after the exam".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :