Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Web Tabanlı Karma Öğrenmeye Uyarlanması

Problem Durumu: Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarının elde edilmesi amacıyla tasarlanmasında, öğretim tasarımı modellerinden faydalanmak önem taşımaktadır. Bu kapsamda, öğretim tasarımcıları öğretim etkinliklerinin tasarlanması için var olan modelleri kullanmanın yanı sıra öğrenenlerin bireysel gereksinimlerini karşılamak, etkili ve verimli bir öğretim süreci düzenlemek amacıyla farklı modellere ihtiyaç duyabilmektedir. Yüz yüze verilen yabancı dil derslerinin karma öğrenme ortamı kullanılarak web tabanlı formata dönüştürülmesinde tasarım sürecine ilişkin çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır.Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Ankara’da bir Devlet Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin ADDIE öğretim tasarımı modeli kullanılarak uzaktan eğitim ile verilebilecek biçime dönüştürülmesi ve web tabanlı ortama aktarılması amaçlanmıştır. Web tabanlı karma öğrenme ortamı, halihazırda yüz yüze sınıf ortamında yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin içeriklerini kapsayacak şekilde ve sınıf içi uygulamaların çevrimiçi öğrenme ortamıyla birleştirildiği karma öğrenme yaklaşımına uygun bir biçimde tasarlanmıştır.Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışma bir tasarım çabasını betimleyen durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışmada, bir Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yüz yüze yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek biçimde dönüştürülerek web tabanlı ortama aktarılması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmanın tasarım sürecinde ADDIE öğretim tasarımı modeli temel alınmıştır. Çalışma kapsamında, ADDIE modeline uygun olarak analiz aşamasında, ihtiyaç ve sınırlılıkları belirlemek amacıyla YDYO’da görev yapan öğretim elemanlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ile söz konusu dersleri alan öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve beceriler, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin beklentileri, dersin amaçlarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tasarım aşamasında, Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerine ilişkin öğrenme etkinliklerinin belirlenmesi ve bunların sunulma biçimleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Her iki dersin içeriği 15’er hafta olacak şekilde dilbilgisi, okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirme aşamasındaBusra OZMEN - Tansel TEPE - Hakan TUZUNEurasian Journal of Educational Research 75 (2018) 115-136135tasarım aşamasında kullanılması planlanan tüm araçlar Moodle ortamına eklenmiştir. Bazı haftalarda video çekimleri yapılarak derslerin haftalık içerikleri video izleme, dilbilgisi konu anlatımı, okuma, dinleme, oyun, kısa testler ve tartışma forumları konularını kapsayacak şekilde sıralanmıştır. Uygulama aşamasında öğrencilerle kullanılabilirlik testleri yapılmış ve tasarım sürecindeki eksiklikler belirlenmiştir. Tasarım sürecinin son basamağı olan değerlendirme basamağında ise kullanılabilirlik testi sonucu öğrencilerden gelen dönütlere yönelik içeriklerde iyileştirmelere gidilmiştir.Araştırmanın Bulguları: Kullanılabilirlik testi çalışması sonucunda oluşturulan ortama ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. Dördüncü görevde (Temel İngilizce I dersinde Lesson 7: A/AN, SOME/ANY tartışma konusunu bulup katılım sağlayınız) öğrencilerin foruma yorum yazma butonunu bulmakta sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu sorunun giderilmesi için forumun ayarlarından, var olan ayar “genel amaçlı standart forum” değiştirilerek “blog içinde standart forum” yapılmıştır. Bu sayede öğrencilerin yorum yazma butonunu bulması daha kolay hale getirilmiştir. Bir öğrencinin üçüncü görevde (Temel İngilizce I dersinde Lesson 8: HAVE/HAS GOT ders videosunu izleyiniz) ders videosunu açmak yerine etkinlik videosunu açtığı gözlemlenmiştir. Bunun çözümü olarak ilk sırada yer alan etkinlik videosu ile ders videosu yer değiştirilerek etkinlik videosunun ismi değiştirilmiştir. Öğrenciler yazma (writing) bölümünde yazdıklarını göndermede sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yazdıklarını gönderirken “gönder” butonunun olmadığı, onun işlevi olarak “sonraki” butonunun olmasının öğrencilerde farklı bir algı oluşturduğu anlaşılmıştır. “Sonraki” butonu “gönder” olarak isimlendirilmiştir.Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Tasarım sürecinin başında öncelikle var olan durum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak nelere ihtiyaç duyulduğuna ve söz konusu eğitim ihtiyacının uzaktan eğitim ile giderilip giderilemeyeceğine karar verilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, sürecin başında bütçe, zaman ve maliyet gibi sınırlılıkların net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. ÖYS’lerin yaygınlaşması, öğrenme nesnesi depolarının oluşturulması ve öğrenme çevrelerinin geliştirilmesi ile programlama becerisi gerekmeden öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarını kullanarak web tabanlı dersler hazırlayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Öğretim elemanları bu araçları hızlı ve ucuz öğrenme ürünleri üretmede kullanmaktadır. Ancak, bu ortamlarda kaliteli öğrenme ürünlerinin ortaya konulamadığı göze çarpmaktadır. Bu durum ise, öğrencilerin söz konusu ortamları kullanma konusundaki isteklerini azaltmaktadır. Tasarlanacak ortamın kullanımıyla birlikte alınacak dönütler ile sistemin iyileştirilmesi ve tasarım sürecinin aslında birikimli bir süreç olduğu ve ortaya çıkacak ürünün sürekli geliştirilmesi gerektiğinin kabul edilmesi önem arz etmektedir. İleride kurulacak destek ofisleri, hem öğretim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanmasında öğretmenlere katkı sağlayabilecek hem de öğretmenlerin bu konudaki gönüllülük ve istekliliklerini arttırarak136 Busra OZMEN - Tansel TEPE - Hakan TUZUNEurasian Journal of Educational Research 75 (2018) 115-136öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin bu teknolojileri sınıf içi etkinliklerde kullanımlarına ilişkin yatkınlıklarını arttırabilecektir. Ayrıca tasarım sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıkları azaltmak amacıyla tasarım ekibine bir de teknik açıdan donanımlı bir proje üyesi dahil edilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin öğretim elemanı ve diğer arkadaşlarıyla iletişimini arttıracak etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle derslerin tümü uzaktan eğitim yoluyla verildiğinde öğrencilerin birbirlerini ve öğretim elemanını tanıma fırsatı olmayabileceğinden tartışma ortamlarının tasarımda bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Bu kapsamda, eş zamansız iletişimin sağlanabileceği araçların yanı sıra video konferans araçları gibi eş zamanlı iletişimin sağlanacağı araçların kullanılması da öğrencilerin öğretim elemanı ve akranlarıyla iletişimini arttırabilir.

Adapting a Residential Course to Web-Based Blended Learning

Purpose: This study describes the design of the Basic English 1 and Basic English 2 courses taught in the Foreign Languages School (FLS) of a large public university in Turkey as blended learning in a mostly distance education system. Research Method: This study was structured as a case study describing an instructional design effort. The study used the ADDIE instructional design model to convert these courses into the distance education format. In the analysis phase, the designers held discussions with the FLS lecturers to determine their needs and contextual limitations. These discussions revealed the knowledge and skills of the FLS students, the expectations of the lecturers and students, and the course objectives. The design process focused on determining Basic English 1 and 2 learning activities and presentation formats for these activities. Each course has a duration of 15 weeks and includes the skills of grammar, reading comprehension, writing, listening comprehension, and speaking. In the development phase, the designers added all the tools from the design phase to the Moodle environment. In the implementation phase, the designers conducted usability tests with the students and identified deficiencies of the design phase. In the evaluation phase, the designers improved the content based on student feedback from the usability tests. Findings: The designers conducted a planned and systematic design process based on the ADDIE instructional design model. At the end of the design process, the course content was transferred to the Moodle environment, and a usability test was administered to the students. The designers revised the environment’s design based on student feedback. Eventually, the study presented an environment that was suitable for blended learning educational activities that mainly used distance education. Implications for Research and Practice: Designing blended learning opportunities for formal learning environments is a rising trend, and the community can benefit from the documented design process.

Kaynakça

Akkoyunlu, B., Altun, A., & Soylu, M. Y. (2008). Ogretim tasarimi. Ankara: Maya Akademi.

Alpala, C. A. O., & Florez, E. E. R. (2011). Blended learning in the teaching of English as a foreign language: An educational challenge. HOW Journal, 18(1), 154-168.

Al Zumor, A. W. Q., Al Refaai, I. K., Eddin, E. A. B., & Al-Rahman, F. H. A. (2013). EFL students’ perceptions of a blended learning environment: Advantages, limitations and suggestions for improvement. English Language Teaching, 6(10), 95.

Awan, R.-U. N., Azher, M., Anwar, M. N., & Naz, A. (2010). An investigation of foreign language classroom anxiety and its relationship with students’ achievement. Journal of College Teaching & Learning, 7(11), 33-40.

Balci, B. (2010). E-ogrenme programi tasarim surecleri. In G. Telli-Yamamoto, U. Demiray, & M. Kesim (Ed.), Turkiye'de e-ogrenme: Gelismeler ve uygulamalar (pp. 83-110). Ankara, Cem Web Ofset.

Berger, C., & Kam, R. (1996). Definitions of instructional design. Retrieved from http://www.umich.edu/~ed626/define.html.

Bilgic, H. G., & Tuzun, H. (2015a). Web tabanli uzaktan egitim programlarinin yuksekogretim kurumlarinda acilmasi sureci. In B. Akkoyunlu,

A. Isman, & H. F. Odabasi (Ed.), Egitim teknolojileri okumalari 2015 (pp. 469-491). Ankara, Turkey: Ayrınti Basim Yayin.

Bilgic, H. G., & Tuzun, H. (2015b). Yuksekogretim kurumlari web tabanli uzaktan egitim programlarinda yasanan sorunlar. Acikogretim Uygulamalari ve Arastirmalari Dergisi, 1(3), 26-50.

Bueno-Alastuey, M. C., & Lopez Perez, M. V. (2014). Evaluation of a blended learning language course: Students’ perceptions of appropriateness for the development of skills and language areas. Computer Assisted Language Learning, 27(6), 509-527.

Cagiltay, K. (2011). Universite ve ogretim teknolojileri destek ofisi: Mevcut durum ve Turkiye universiteleri icin gerekliligi. Uluslararası Yuksekogretim Kongresi: Yeni yonelisler ve sorunlar (UYK-2011), İstanbul (pp. 1597-1603).

Cahyono, B. Y., & Mutiaraningrum, I. (2016). Indonesian EFL teachers’ familiarity with and opinion on the internet-based teaching of writing. English Language Teaching, 9(1), 199.

Challob, A. I., Bakar, N. A., & Latif, H. (2016). The influence of blended learning on EFL students’ writing apprehension and writing performance: A qualitative case study. European Journal of Multidisciplinary Studies, 1(2), 253-265.

Busra OZMEN - Tansel TEPE - Hakan TUZUN

Chan, W. M. (2014). Video podcasting as a supplementary language learning tool. A study of its use, student access and perceptions. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 11(1), 183-206.

Cigdem, H., Ozturk, M., & Topcu, A. (2016). Vocational college students’ acceptance of web-based summative listening comprehension test in an EFL course. Computers in Human Behavior, 61, 522-531.

Cinar, M., & Tuzun, H. (2016). Web-based course design models. In M. M. Pinheiro & D. Simões (Ed.), Handbook of research on engaging digital natives in higher education settings (pp. 374-395). Hershey, PA: Information Science Reference.

Creswell, J. W. (2007). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dogan, D., Tuzun, H., Daghan, G., Altintas, A., Ilgaz, H., Ozdinc, F., Kayaduman, H., & Ozpala, N. (2011). Uzaktan egitimde ders tasarımı: Yuz yuze verilen bir dersin uzaktan egitim surecine hazir hale getirilmesi [Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education]. 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings (pp. 1037-1043).

Driscoll, M. (1998). Web-based training: Using technology to design adult learning experience. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pfeiffer.

Emelyanova, N., & Voronina, E. (2017). Introducing blended learning in the English language classroom: Students’ attitudes and perceptions before and after the course. Knowledge Management & E-Learning, 9(1), 33–49.

Eydelman, N. (2015). A blended English as a foreign language academic writing course. In B. Tomlinson & C. Whittaker (Ed.), Blended learning in English language teaching: Course design and implementation (pp. 43-62). London: England: British Council.

Ferriman, N. (2013). The impact of blended e-learning on undergraduate academic essay writing in English (L2). Computers & Education, 60(1), 243-253.

Garrison, R. D., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education, 7, 95-105.

Hilliard, A. T. (2015). Global blended learning practices for teaching and learning, leadership and professional development. Journal of International Education Research, 11, 179-187.

Hinkelman, D., & Gruba, P. (2012). Power within blended language learning programs in Japan. Language Learning & Technology, 16(2), 46-64.

Krasnova, T., & Ananjev, A. (2015). Students’ perception of learning in the online discussion environment. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6 S1), 202-207.

Kudryashova, A. V., Gorbatova, T. N., & Rozhkova, N. E. (2016). Developing a blended learning based model for teaching foreign languages in engineering institutions. SHS Web of Conferences, Tomsk, Russia (pp. 1-4).

Limongelli, C., Sciarrone, F., & Vaste, G. (2011). Personalized e-learning in Moodle: The moodle LS system. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 7(1), 49-58.

Liu, M. (2013). Blended learning in a university EFL writing course: Description and evaluation. Journal of Language Teaching and Research, 4(2), 301-309.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. Washington, DC: US Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development.

Peachey, N. (2015). A blended learning teacher development course for the development of blended learning in English Language Teaching. In B. Tomlinson & C. Whittaker (Ed.), Blended learning in English language teaching: Course design and implementation (pp. 65-74). London: England: British Council.

Pinto-Llorente, A. M., Sanchez-Gomez, M. C., & Garcia-Penalvo, F. J. (2016). Assessing the effectiveness of interactive and collaborative resources to improve reading and writing in English. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), 7(1), 66-85.

Pinto-Llorente, A. M., Sanchez-Gomez, M. C., Garcia-Penalvo, F. J., & Casillas-Martin, S. (2017). Students’ perceptions and attitudes towards asynchronous technological tools in blended-learning training to improve grammatical competence in English as a second language. Computers in Human Behavior, 72, 632-643.

Porter, L. (1997). Creating the virtual classroom: Distance learning with the internet. Toronto: John Wiley & Sons.

Power, M. (2009). A designer's log: Case studies in instructional design. Athabasca, AB: Athabasca University Press.

Powell, A., Watson, J., Staley, P., Patrick, S., Horn, M., Fetzer, L., & Verma, S. (2015). Blended learning: The evolution of online and face-to-face education from 2008-2015. Promising practices in online learning. Vienna, VA: International Association for K-12 Online Learning.

Prescott, J. E., Bundschuh, K., Kazakoff, E. R., & Macaruso, P. (2017). Elementary school-wide implementation of a blended learning program for reading intervention. The Journal of Educational Research, 1-10.

Reigeluth, C. M., & Frick, T. W. (1999). Formative research: A methodology for creating and improving design theories. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional design theories and models (Vol. 2, pp. 633-652). Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum Associates.

Rubin, J. (1994). The handbook of usability testing: How to plan, design and conduct effective tests. New York, NY: John Wiley.

Rybushkina, S., & Krasnova, T. (2015). Key factors to use blended learning in teaching foreign languages in Russian engineering universities. EDULEARN_15 Proceedings, 6886-6892.

Sales, G. C. (2010). Can modern e-learning development follow a process that ensures quality? Contemporary Educational Technology, 1(1), 93-94.

Shaykina, O. I. (2015). Blended learning in English language teaching: Open educational resources used for academic purposes in Tomsk Polytechnic University. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 255-260.

So, L., & Lee, C. H. (2013). A case study on the effects of an L2 writing instructional model for blended learning in higher education. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 12(4), 1-10.

Sun, Z., & Qui, X. (2016). Developing a blended learning model in an EFL class. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning, 27(1-2), 4-21.

Tomlinson, B., & Whittaker, C. (2013) Blended learning in English language teaching: Course design and implementation. London: British Council.

Tuzun, H. (2001). Guidelines for converting existing courses into web-based format. Annual Proceedings of Selected Research and Development. Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 360-370).

Tuzun, H., Bilgic, H. G., Kalayci, E., Cinar, M., Akinci, A., Yildirim, D., & Yuksel, Y. (2011). Yerlesik bir dersin web-tabanli uzaktan egitim icin yeniden tasarimi. In B.B. Demirci, G. Telli-Yamamoto, & U. Demiray (Ed.), Turkiye'de e-ogrenme: Gelismeler ve uygulamalar II (pp. 175-199). Eskisehir, Turkey: Anadolu Universitesi Yayinlari.

Tuzun, H., & Cinar, M. (2016). Guidelines for transferring residential courses into web. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(4), 145-165.

Ueda, H., & Nakamura, M. (2016). GakuNinMoodle: Toward robust e-learning services using Moodle in Japan. Procedia Computer Science, 96(2016), 1710-1719.

Wright, B. M. (2017). Blended learning: Student perception of face-to-face and online EFL Lessons. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 7(1), 64-71.

Yang, Y. T. C., Chuang, Y. C., Li, L. Y., & Tseng, S. S. (2013). A blended learning environment for individualized English listening and speaking integrating critical thinking. Computers & Education, 63, 285-305.