Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Epistemolojik inançlar ölçeğinin türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını belirlemeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının Türkiye uyarlamasını yapmaktır. Araştırmada öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının, bu inançlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve epistemolojik inançların cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de amaçlanmıştır. Çalışma grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün farklı bölümlerinde öğrenimini sürdürmekte olan 341 öğrenciden oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği hem açımlayıcı hem doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Analizler uyarlanan ölçeğin faktör yapısına ilişkin uyumlu bir modeli ortaya çıkarmıştır. Araştırma verileri ayrıca betimsel istatistikler, korelasyon, güvenirlik, t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Analizlerde öğretmen adayı öğrencilerin epistemolojik inançlarının cinsiyete, öğrenim gördükleri bölüme, sınıf düzeyine göre farklılaştığı ve epistemolojik inançların birbiri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to adapt an instrument that will help to determine pre-service teachers' beliefs into Turkish. In the study, pre-service teachers' epistemological beliefs, relationships among these beliefs, and whether epistemological beliefs differ based on gender, department they study, class levels. The study group included a total of 341 students from ÇanakkaleOnsekiz Mart University Faculty of Education and Institute of Social Sciences. For the validity of the instrument, both exploratory and confirmatory factor analyses were used. In addition to descriptive statistics, correlations, reliability analyses, t-tests, ANOVAs were used. Findings indicated that pre-service teachers' epistemological beliefs differed based on gender, department they study, class levels and there were significant relationships among the beliefs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :