Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

 Bu  çalışmada,  Türkiye’de  uluslararası  ticarete açıklık  derecesi  ile  enflasyon  arasındaki  muhte‐mel  ilişki  araştırılmıştır.  2000Q1‐2011Q4  arası çeyrek dönemlik veri setine eş‐bütünleme (koen‐tegrasyon)  ve  Vektör  Hata  Düzeltme  Modeli (VHDM) teknikleri uygulanmıştır. Ulaşılan sonuç‐lara  göre,  dışa  açıklık  ile  enflasyon  serileri  eş‐bütünleme  özelliğine  sahiptirler.  Değişkenler arasında  çift  yönlü  işleyen  bir  Granger‐nedensellik  ilişkisi  de  bulunmaktadır.  Vektör Hata  Düzeltme  Modeli  sonuçlarına  göre  ise,  iki değişken  arasında  kısa  dönemde  ortaya  çıkan sapmalar  uzun  dönemde  ortadan  kalkmaktadır. Yani seriler birlikte hareket etmektedirler.   

   This  study  investigates  the  possible  relationship between  international  trade  openness  and inflation  in  Turkey.  Cointegration  and  Vector Error  Correction  Model  (VECM)  techniques  are utilized on quarterly data set covering the period 2000Q1‐2011Q4. The main findings of the paper are  as  follows:    for  the  Turkish  economy,  open‐ness  to  international  trade  and  inflation  are cointegrated  and  have  bi‐directional  Granger causality  relationship.  The  variables  tend  to return back to their equilibrium level in the long run, as suggested by the VECM analysis.