Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk geç ergenlerde beş faktör kişilik boyutlarının ergenlerin benlik saygılarıyla yordanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr.1, Kırıkkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, geç ergenin beş faktör kişilik boyutlarının benlik saygısının yordayıcılığı açısından değerlendirilerek beş faktör kişilik boyutu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 98’i (%80.3) kız, 24’ü (%19.7) erkek olmak üzere toplam 122 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) kullanılmıştır. Elde edilen veriler, çoklu regresyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Beş Faktör Kuramı’na dayalı geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi’nin dışadönüklük ve deneyime açıklık, sorumluluk boyutları ile benlik saygısı arasında olumlu yönde ilişki bulunmuştur. Araştırma bulguları alanyazında daha önce yapılan araştırma bulguları ile tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the relationship between five factor personality dimensions and self-esteem in terms of how self-esteem predicts five factor personality dimensions. The study group consisted of a total of 122 students 98 of whom were females (80%) and 24 males (19.7 %). Personality Test Based on Adjectives (Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009) and Rosenberg Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) were used as data collection instruments in this study. The data gathered from the study were analyzed through Multiple Regression Analysis. The findings of this study revealed that there is a positive correlation between self-esteem and extroversion, openness to experience and conscientiousness dimensions of Personality Test Based on Adjectives basing on Five Factor Model. The findings of this study were compared with the relevant literature and thus discussions and suggestions were made in parallel with the findings. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :