Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin erdem etiği düzeyleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr.1, Erzincan Üniversitesi2 Öğr.Gör.3, Erzincan Üniversitesi4 Arş.Gör.5, Erzincan Üniversitesi6
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

“Ahlâk kavramının doğasını anlamaya yönelik yolculukta doğrunun yanlıştan, iyinin kötüden ayırt edilmesi gereksinimi etik sorgu alanına özgüdür” (Dündar, Ekşi ve Yıldız, 2008: 90). Etik ile estetik kavramlarının ilişkisinin ise Yunan filozoflarına kadar uzandığı bilinir. Bu bağlamda, güzeli oluşturma eğitimi olan sanat eğitiminin etik değerler üzerine etkisinin araştırılması, bu iki kavram arasındaki ilişkiye ışık tutacak bulgular ortaya koyacaktır. Bu araştırma, örgün olarak sanat eğitimi alan ve almayan öğrencilerin erdem etiği (yardımseverlik, saygı gösterme, özdenetim ve öz değerlendirme) düzeyleri arasında fark olup olmadığını tespit amacıyla yapılmıştır. Doğu Anadolu’nun orta ölçekli bir ilinde eğitim öğretime devam eden ortaöğretim kurumlarından Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinin Resim ve Müzik Bölümü öğrencileri ile Genel Lise öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre, değer düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak üzere yapılan bu araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim ve Müzik Bölümünden 180 öğrenci, Genel Liseden 6883 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim yapmakta olan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim ve Müzik bölümlerinden 94 (59 kız, 35 erkek), Genel Liseden 272 (157 kız, 115 erkek) olmak üzere toplam 366 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde yoğun bir program ile sanat eğitimi alan 94, genel lisede ise, hiç sanat eğitimi almayan 272 olmak üzere toplam 366 öğrenciden veri elde edilmiş, veri toplama aracı olarak öğrencilerin değer düzeylerini (yardımseverlik, saygı gösterme, özdenetim ve öz değerlendirme) ölçmek için, Jennifer Chandra Swaim tarafından geliştirilen ve daha sonra Selma Dündar, Halil Ekşi ve Ali Yıldız tarafından Türkçeye uyarlanan ve dilsel eşdeğerliliği sağlanan “Aksiyonda Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemin bağımlı değişkene ait puanlarını karşılaştırmak için, ölçekten elde edilen puanların normallik varsayımını sağlamaması nedeniyle non-parametrik testlerden KRUSKAL WALLİS testi kullanılmıştır. Araştırmada okul türüne göre, öğrencilerin erdem etiği düzeyleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ayrıca GSSL ve GL öğrencilerinin kendi içlerinde sınıf değişkenine göre yapılan karşılaştırmada her iki okul türünde de sınıf değişkenine bağlı anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In the survey devoted to understand the nature of the concept “ethics”, It is peculiar to the investigation area of ethics to feel the need to separate the good from bad, the right from the wrong (Dündar, Ekşi ve Yıldız, 2008 : 90 ). It is also known that, the relationship between the concepts of “ethics” and “aesthetics” can be traced back to the ancient Greek philosophers. In this context, studying the effects of arts education,- which happens to be the education of creating the “beautiful one”- on ethical values, will put forth findings that could enlighten the relationship between these two concepts. This study is conducted on the purpose of detecting that if there is a relationship between virtue ethics levels (Helpfulness, showing respect, self control and self assessment) of students who receive arts education or not. This study, which is conducted to put forth the difference between levels of values of the music and visual arts departments’ students of high school of fine arts and sports in a mid-scale city of northern Anatolia, according to their status of receiving art education or not, is suitable for the relational screening model. The population of the study is composed of 6883 students from regular high schools and 180 students from the high school of fine arts and sports in their school year of (2011-2012). The study group is composed of 94 students (59 female, 35 male) from the High School of Fine Arts and 272 (157 female, 115 male) regular high school students, hence 366 students in total. The data were collected from the 94 students who received an intensive arts education and from the 272 students who didn’t receive any education in arts and as a data collecting tool to measure the value levels of students (Helpfulness, showing respect, self control and self assessment) the Scale of Values In Action which was developed by Jennifer Chandra Swaim and later adapted to Turkish by Selma Dündar, Halil Ekşi and Ali Yıldız, was used. For data analysis, to compare the independent sample’s scores related to the dependent variable, one of the non parametric texts, KRUSKALL- WALLIS was used. At the end of the study , no significant difference was found between the levels of virtue ethics of the students according to the school type. In addition to this, significant differences were detected connected to the class variable in two school types.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :