Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin iletişim becerileri ile sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd.Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi1, Arş.Gör. Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin sınıf yönetimi becerilerini yordama gücünü belirlemek; sınıf yönetimi ve iletişim becerileri puanlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü ve öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine göre değişip değişmediğini test etmektir. Çalışma2011–2012 öğretim yılı güz döneminde ErzincanÜniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerine devam eden ve sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir.Bu çalışmaya sınıf öğretmenliği programında okuyan 3.sınıf öğrencilerinden 204 kişi katılmıştır. İlişkisel tarama modelinin uygulandığı bu araştırmada, Özay Köse (2010) tarafından öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öğretmen görüşleri belirlemek için geliştirilen“Sınıf Yönetimi Dersine Yönelik Görüş Anketi” kullanılmıştır.Adayların iletişim becerileri ise, Öner (1999) tarafından geliştirilen İlköğretim okulları I. Kademe öğretmenlerinin sınıfta iletişimi sağlama etkinlikleri anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bağımsız örnek t testi, tek yönlü Anova testi ve basit doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının iletişim becerileri puanları, sınıf yönetimi beceri puanlarını % 44 oranında yordamaktadır.Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerinde cinsiyetlerine ve mezun oldukları lise türlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmayıp; iletişim becerilerinde kız öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur.Ayrıca, Anadolu ve Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu öğretmen adaylarının iletişim beceri puan ortalamaları genel lise mezunu öğretmen adaylarının puan ortalamalarından anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur.Diğer taraftan, öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve iletişim becerilerinde öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the predictive effect of communication skills on classroom management skills. The existing study was carried out in 2011- 2012 fall semester in Erzincan university faculty of education with pre-service teachers taking the classroom management lesson. Studying in the 3rd grade classroom teaching department, 204 pre-service teachers participated to the study. Within the scope of relational surveying model, it was used as a data collecting tool “Scale of opinionaboutclassroommanagement” developedby Özay Köse (2010) forthe purpose of determining pre-service teachers’ views on classroom management. With regards to communication skills of participants, it was used a scale developed by Öner (2009) for the aim of communicating in the classroom of first level elementary education. The obtained data were analyzed by the techniques of descriptive, t-test, ANOVA and simple linear regression. They were then commented by the light of these techniques. According to the data, it was revealed that 66 % of classroom management skills of participants were predicted by communication skills. There was not revealed any meaningful correlation about classroom management skills between the gender and graduated high schools but also a meaningful correlation about communication skills between women and graduated schools such as Anatolian and Anatolian teacher training high schools. On the other hand, there was no meaningful correlation about reasons of teacher training choosing as a career in classroom management and communication skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :