Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme-kültür ilişkisinin eğitim örgütlerini etkileme biçimleri (kayseri ili örneği)

Yazar kurumları :
Küçükbakkalköy Kemal Berktan lköğretim Okulu1, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı , küreselleşme-kültür ilişkisinden eğitim örgütlerinin etkilenme biçimlerinin sınıf öğretmenleri tarafından algılanma düzeylerini betimlemektir. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin algıları araştırmacı tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçekle incelenmiştir. Ölçme aracı dört bağımsız değişken, otuz beş bağımlı değişkenden oluşmaktadır. Ölçme aracının birinci bölümünde, öğretmenlerin okullarını temsil yönlerinden hareketle eğitim örgütlerinin küreselleşme karşısında sahip oldukları tutuma; ikinci bölümde küreselleşmenin kültürel etkileri ve bu bağlamda öğrencilere olan etkilerine dönük yargılara; üçüncü bölümde de öğretmenlerin küreselleşmeyi okuyabilme adına sahip olmaları gereken donanıma ilişkin maddelere yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini, Kayseri ili merkez ilçelerinde bulunan 154 ilköğretim okulunda, 2004-2005 öğretim yılında görev yapan 2545 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, araştırma evreninden tesadüfî örnekleme(random) yöntemi ile seçilen 35 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 519 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemleri çözümlenirken frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, güvenirlik analizi, t-testi ve varyans(ANOVA) analizi kullanılmıştır.

Öğretmenlerin; küreselleşmeden ulusal kültürümüz, okullar, öğrenciler ve öğretmenlerin etkilenme biçimleri üzerindeki algılarında; cinsiyet, mezuniyet, kıdem ve okullarında çalıştıkları süre bağımsız değişkenlerine göre anlaml farklılıklar bulunmuştur. Araştı rma sonucunda; kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere nazaran, küreselleşmenin günlük yaşam deneyimlerimiz üzerindeki-özellikle öğrencilerin üzerindeki- etkisini daha yakından takip edebildikleri ortaya çıkmıştır. Kıdemin artmasıyla birlikte küresel kültürel akış alanlarına ilginin azaldığı , mezun olunan eğitim programı açısından bakılldığında ise lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan öğretmenlerin; diğer mezuniyet derecesine sahip öğretmenlere nazaran bu süreci daha iyi okudukları görülmüştür. Özellikle kültür endüstrisi yoluyla yayılan kültürel öğeler ve bu öğelerle beraber yerleşen dile, eğitim ve kültür faaliyetlerinin ticarileşmesine ve bunlara karşı yeterli eğitim politikalarının üretilemeyişine; lisans ve üstü mezuniyete sahip, kıdemi düşük olan, okullarında daha az sürede görev yapmış öğretmenlerin daha duyarlı oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to describe the perception level of primary school teachers about the effects of influence of globalisation-culture relations. In the research, the perception of primary school teachers was analyzed by five-likert-type scale improved by the researcher. Scale tool consists of four independent variables and thirty-five dependent variable. In the first part of scale tool, , the attitude of educational organizations to globalization from the starting point of teachers way of representing their school; in the second part, the cultural effects of globalizationand in this context, the decisions about the effects on students; in the third part articles about teachers should know in order to read globalization are appeared. The center of the research was 2545 primary school teachers who worked 2004-2005 education year in 154 primary schools in central districts of Kayseri. The sampling of the research is 35 primary school and 519 primary school teachers who are chosen randomly in the research center. While the sub problems of the research were being solved, frequencies, percentages, standart deviations, reliability analysis, t-test and variance(ANOVA) analysis were used.

In the teachers perceptions of the effects of influence of globalisation about our national culture, schools, students and teachers, expressive differences were found according to some independent variables such as their gender, graduation, seniorty and duration in their schools. In the result of the research , it was discovered that female teachers could follow up the effects of globalization to our daily life experiences, especially to the effects on the students more closely when compared with male teachers. It was seen that the interest in global cultural flow area is decreasing common with ascending seniority and, as going by trainig program graduated, the teachers who have graduate or postgraduate education could conceive this process better than the teachers that have other graduate degrees. Especially, it was seen that the teachers who is junior, have graduate or post-graduate education and work less at their own schools are more sensitive to cultural elements spreading by way of culture industry and the language settled with these elements; to commercialization of educational cultural activities and; to inadequate generated education policies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :