“‘Hor Görme Garibi!’: Seyyid Kutub’un Kalemindeki ‘Köyden Bir Çocuk’ ”

Öz İnsanların ideolojik nedenlerden dolayı doğmadığı gerçeğini çoğu zaman göz ardı ederiz. İnsanlar duygusaldır. Onların yüce hisleri ve idealleri vardır. Seyyid Kutub da bu tarz insanlardan biridir. O, mütevazi bir köy ailesinde doğmuştur. Çocukluk hatıralarını da Köyden Bir Çocuk adlı kitabında anlatmıştır. Bu kitapta biz gerçekten de “Zamanın Kutbu” bir insanla karşılaşmaktayız. Kendini köyündeki ve yaşamak zorunda kaldığı dünyadaki “garipler”in hizmetine adayan bir insan. Anahtar Kelimeler: Seyyid Kutub, köy, Mısır, Kahire, Evliya Çelebi
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Buzpınar, Tufan (2006), “Mustafa Kamil Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31: 309-310

Calvert, John (2000), “The Individual and the Nation: Sayyid Qutb’s Tifl min al-Qarya”, Muslim World, 90/1-2: 108-132.

Çağlayan, Selin (2011), Müslüman Kardeşler’den Yeni Osmanlılar’a İslamcılık, İmge Kitabevi, İstanbul.

Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî (2011), Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 10. Kitap, haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff, İstanbul: YKY.

Gasper, Michael Ezekiel (2009), The Power of Representation: Publics, Peasants & Islam in Egypt, Stanford: Stanford University Press.

Görgün, Hilal (2000), “Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı: Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil” İslam Arştırmaları Dergisi, sayı: 4, 105-131.

Hourani, Albert (1970), Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Oxford: Oxford University Press.

Kutub, Seyyid (1984), Dikenler, çev. Akif Nuri, İstanbul: Bir Yayıncılık.

Kutub, Seyyid, Fîzılâli’l-Kur’an, c. 7, çev. İ. H. Şengüler, M. E. Saraç, B. Karlığa, İstanbul: Hikmet Yayınevi.

Kutub, Seyyid (2013), Köyden Bir Çocuk, çev. Ümit Dericioğlu, İstanbul: İnkılâb Yayınları.

Kutub, Seyyid (1980), Yoldaki İşaretler, çev. Salih Uçan, İstanbul: Hicret Yayınları.

Özbek, Meral (2006), Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları.