SANAYİ KÜMELENMELERİNDE NASH DENGESİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Firmaların hedeflerine ulaşmaları için birbirlerinin çıkarlarını kabullenmeleri ve buna uygun stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Aksi halde firmalar arasında çıkar çatışmaları yaşanacak ve piyasada var olan acımasız rekabet koşullarından olumsuz etkileneceklerdir. Bu rekabetin zararlı sonuçlarından kaçınmak için,  firmalar tarafından uygun stratejilerin belirlenmesi ve ticari kazançların tahmin edilmesi aşamalarında, çeşitli karar verme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Böylece, alternatif durumlar dikkate alınarak, olası kazanç ya da kayıpların çeşitli yöntemler ile önceden belirlenmesi sonucunda, firmalar daha doğru kararlar verebilirler. Buna bağlı olarak kazanç ve kayıpların belirlenmesi sırasında, oyun kuramı yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, ticari işbirliklerinin ya da sanayi kümelenmelerinin oluşumunda etkili olan, kamu kurumları, üniversiteler ve firmalar gibi  karar vericiler, karar verme ve bir araya gelme aşamalarında oyun kuramı yöntemlerinden yararlanabilirler. Bu makalede, oyun kuramında kullanılan Nash dengesi yaklaşımının sanayi kümelenmelerinde de kullanılabileceği kavramsal olarak gösterilmeye çalışılmıştır.

NASH EQUILIBRIUM IN INDUSTRIAL CLUSTERING: A CONCEPTUAL REVIEW

In order to reach their own targets, companies need to develop strategies by taking into consideration benefits of their rivals. Otherwise, they will experience conflict of interests among themselves and be affected by conditions of cruel competition. To avoid harmful results of the competition, companies use various decision and evaluation methods at the stage of determining right strategies and estimating profit. Therefore, in the process which companies take more appropriate decisions in the light of estimation of probable profits and losses by using some methods and alternative strategies,  “game theory” is mostly used. On the other hand, decision makers  acting on the formation process of commercial cooperations and industrial clustering, such as public institutions, universities and companies,  also derive benefit from “game theory”method.  In this article we try to show within a conceptual framework that “Nash Equilibrium Approach” used in game theory may also be utilized in industrial clustering.

Kaynakça

1. Akkaya, M.B. 2003. "Gizli Anlaşma: Oyun Teorisi Yaklaşımı,” Uzmanlık Tezi, Rekabet Kurumu, Ankara.

2. Akman, G., Özkan, C., Eriş, H. 2008. “Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi,” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, sayı 13, s. 93-115.

3. Çelik, O. 1999. “Küreselleşme Sürecinde Firmalar Arası Stratejik İşbirliği,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt 54, sayı 1, s. 23-40.

4. Çoban, O. 2003. Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, Ekin Kitapevi, Bursa.

5. Drew, F. 1991. Game Theory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

6. Ec Com 652. 2008. Towards World-Class Clusters in the European Union: Implementing the Broad-Based Innovation Strategy, Brussels.

7. Elçi, Ş. 2009. “Rakipler İşbirliği Yapmadıkça Kümelenme Olmaz,” Bilgi Çağı Dergisi, sayı 54, s. 55.

8. Holt, C. A., Roth, A. E. 2004. “The Nash Equilibrium: A Perspective,” PARS, vol. 101, no 12, p. 3999-4002.

9. Kural, H. 2007. “Karar Verme Sürecinde Oyun Teorisi ve Sektörel Uygulamalar,” Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir.

10. Lı, Y., Long, Z. 2004. “On The Formation of Industrial Clusters: A Perspective of Game Theory,” China-USA Business Review, vol. 3, no. 7, p. 15-20.

11. Min, Z., Feiqi, D., Sai, W. 2008. “Coordination Game Model of Co-operation Relationship on Cluster Supply Chains,” Journal of Systems Engineering and Electronics, vol. 19, no. 3, p. 499-506.

12. Morosini, P. 2004. “Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance,” World Development, vol. 32, no. 2, p. 305-326.

13. Nash, J. F. 1950. “Equilibrium Points in N-Person Games,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 36, no. 1, p. 48-49.

14. Nash, J. F. 1951. “Non-Cooperative Games,” Ann. Math. 54, vol 2, p. 286-295.

15. Osborne, M. J. 2003. An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, England.

16. Phambuka, N. C. 2008. “Creating Competitive Advantage in Developing Countries through Business Clusters: A Literature Review,” African Journal of Business Management, vol. 2 (7), p. 125-130.

17. Porter, M. 1990. The Competative Advantage of Nations, The Free Press, New York.

18. Porter, M. 1998. “Clusters And The New Economics of Competitions,” Harvard Business Review, vol. 76, no. 6, p. 77-90.

19. Qun, C. 2008. “A Game Analysis on Industrial Cluster Innovation Process,” International Conference on Managament Science and Enginering, 10-12 September 2008, California, USA. p.1603-1608.

20. Xiangwei, W. 2008. “The Research of Technological Innovation System for Industry Clusters,” International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering, 20 November 2008, Leicestershire, United Kingdom.