Cilt: 11 Sayı : 21
d
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI
YOUHTS IN THE MODIFYING STRUCTURE OF EU AND YOUTH POLICIES OF EU
Elvattin AKMAN,Çiğdem ARGUN,Ekrem Yaşar AKÇAY

1.4K 129

Son yıllarda dünya nüfusunun yapısının hızlı bir şekilde değişmeye başlaması azalan nüfus ile ilgili sorunlarla ilgilenme gereğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği de, dünyadaki her 14 kişiden birinin yaşadığı bir topluluk olarak sadece politik ve ekonomik değil, demografik olarak da dünyada önemli bir konuma sahiptir. Avrupa Birliği projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir yeri olan ve gelecekte de büyük roller üstlenecek olan gençler, Avrupa Birliği’nin değişen demografik yapısı içerisinde büyük öneme sahiptirler. Bu nedenle doğrudan doğruya gençlerle ilgili çalışmaların yapılması değişen demografik yapı ile birlikte bir gereklilik haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı da, AB’nin gençlik alanındaki çalışmaları çerçevesinde, gençlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, gençlik ile ilgili devlet kurumlarını, AB ile yürütülen gençlik politikalarını ortaya koymaktır.
In recent years, the world's population quickly began to change the structure of problems with decreasing population has revealed the need for social care. European Union, the world's one of every 14 people lived as a community, not only political and economic, demographic, has an important position as the world. The European Union to implement the project as an important place and who will undertake a major role in the future, young people need within EU's changing demographic structure are of great importance. Therefore, installation of the relevant work directly with young people with the changing demographic structure has become a necessity. The aim of our study also, the EU in the field of youth work within the framework of legal regulations related to youth, youth with the relevant governmental institutions, the EU was carried out with the youth policy revealed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça