Sevra FIRINCIOĞULLARI

16 7

HERMENEUTİK YÖNTEM, ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER
Çalışmanın amacı sosyal bilim tartışmaları içinde büyük önem arz eden hermeneutik yönteme ilişkin bilgi vermek ve hermeneutiğin doğuşu ve gelişiminde etkili olan isimleri ve söz konusu isimlerin temel kavramlarını genel olarak tanıtmaktır. Aynı zamanda ontolojik hermeneutiğin en önemli ismi olan Hans Georg Gadamerin yaklaşımını ve temel kavramlarını ortaya koymak çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışma, hermeneutik kavramının doğuşuna yönelik genel bilgi içermekle birlikte, hermeneutik yönteme büyük katkılar sağlayan Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, Hans Georg Gadamer gibi isimlerin genel yaklaşımlarını da tanıtmaktadır. Diltheyın yaşantı kavramına, Schleiermacherin yazarın psikolojik yorumu kavramına ve Gadamerin ontolojik anlama, yorumlama ve dil konusundaki görüşlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda hermeneutik yöntemin felsefi köklerinde etkili olan isimlere de değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hermeneutik, Ontolojik hermeneutik, Dil, Anlama, Dilthey, Gadamer, Yorumlama
HERMENEUTIC METHOD, ONTHOLOGİC HERMENEUTICS AND HANS GEORG GADAMAER
The study aims to provide information regarding the hermeneutical method of great importance in social science debates and to promote the emergence of hermeneutics and influential names and names mentioned basic concepts of development in general. It is also among the most important name of ontological hermeneutics of Hans-Georg Gadamer's approach reveals the basic concepts and objectives of the study. Working together to contain general information on the genesis of the concept of hermeneutics, hermeneutical method can greatly improve Wilhelm Dilthey, Schleiermacher, introduces the names of Hans-Georg Gadamer's general approach, such as. Dilthey's concept of life, the author's psychological interpretation of the concept of Schleiermacher and Gadamer's ontological understanding, given the views on interpretation and language. Also names have been mentioned which are effective in hermeneutical method philosophical roots.
Keywords: Hermeneutics, Ontological hermeneutics, Language Understanding, Dilthey, Gadamer, İnterpretation

Kaynakça