Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sivil toplum

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nde sivil toplum örgüt benzeri unsurlar vardır. Osmanlı Devleti’nde bu unsurlar Batı’daki özel mülkiyet ve serbest piyasa olmadığı için devleti sınırlandıran ve sivil toplumun temel unsuru olan aristokrasi ve burjuvazi gibi sınıflar ortaya çıkmamıĢtır. Osmanlı Devleti’nden miras alınan kutsal devlet düĢüncesi etkisini günümüze kadar sürdürmüĢtür. Osmanlı modernleĢmesiyle baĢlayan ve Tek Parti döneminde devam eden devletin toplumu üstten biçimlendirmesi sivil toplum unsurlarının sönükleĢmesine neden olmuĢtur. 1980’lerde iç ve dıĢ geliĢmelerin etkisiyle ve tüm toplum kesimlerinin demokrasi talebiyle birlikte sivil toplum örgütleri geliĢmeye baĢlamıĢtır. Öte yandan demokratikleĢme sürecinde bu unsurların zaman zaman demokrasi yerine anti demokratik oluĢumlara destek verdiği ve devlet yanlısı bir tutum sergilediği görülmektedir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin demokratikleĢme açısından yeterince geliĢmedikleri söylenebilir.

Özet İngilizce :

There were some component similar to civil society organization In Ottoman State. Because of absence of private ownership and open market in Ottoman State social classes like aristocracy and bourgeoisie which were basic classses of society and can limit state, were not emerged. Holy state thought that was inherited from Ottoman State had continued up to day. Formation of society by state that was started from Ottoman modernization and it continued in single party regime caused inactivation of civil society organizations. Civil society organizations started to develop by inside and outside effects and democracy demands of all society at 1980’s. At the same time in the process of democratization sometimes this components support anti democratic formation and show state oriented behavior. Ġt is said that in point of democratization civil society organizations do not improved sufficiently in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :