Sayı : 48
TÜRK SAĞ MUHAFAZAKÂR-İSLAMCILIK AKIMININ ÖTEKİ ALGISI: YAHUDİ TOPLULUĞU ÜZERİNDEN SİYONİZM, KOMÜNİZM VE KAPİTALİZM OKUMASI
TURKISH RIGHTERN CONSERVATIVE-ISLAMIC WING’S PERCEPTION OF OTHERS: A READING OF ZIONISM, COMMUNISM AND CAPITALISM OVER JEWISH SOCIETY
Pınar Özden CANKARA

12 6

Her toplumda tarihi Anti-Semitizm üzerinden okuyan düşünürler bulunmaktadır. Türkiyede de Sağ Muhafazakar-İslamcı düşünürler hem modern yaşam tarzına kolay adapte olmaları, hem de sahip oldukları sermaye birikimi nedeniyle Yahudi topluluğuna negatif bir yaklaşım sergilemektedirler. Yahudi topluluğunun gizli bir örgütlenme kurarak ve önceden belirlediği planlar doğrultusunda hareket ederek uluslararası sistemi yönlendirdiğini iddia eden Sağ Muhafazakâr-İslamcı düşünürler, bu yaklaşımlarıyla aslında bulundukları zaman çizelgesinden geriye doğru bir analiz yapmaktadır. Olayların sonuçlarına vakıf olarak yapılan tarihsel analizler aslında alternatif bir tarih anlayışının adım adım nasıl oluşturulduğunu da gözler önüne sermektedir. Türk Sağ Muhafazakâr-İslamcı düşünürler hem uluslararası sistemi, hem de Türk siyasal yaşamını analiz ederken anti-semitik bir söylem kullanmışlardır.
There are philosophers who were analyzing the history over Anti-Semitism in every society. In Turkey Rightern Conservative-Islamic philosophers are acting negatively to the Jewish society because of their easily integration into the modern life and the capital accumulation they have. Turkish Rightern Conservative-Islamic philosophers claim that Jewish society constructed an underground organization and directed the international system by behaving on the way which were planned before. Actually by this approach Rightern Conservative-Islamic philosophers are analyzing the history from the time that they were existing to the back. Doing the historical analyzes by knowing the results of the events shows how alternative historical mentality is constructed step by step. Turkish Rightern Conservative-Islamic philosophers used Anti-Semitic discourse when they were analyzing both the international system and the Turkish political life.
Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Yahudi, Muhafazakar-İslamcı, mason, Anti-Semitizm.
Anahtar Kelimeler: Zionism, Jewish, Conservative-Islamic, mason, Anti-Semitism

Kaynakça

Pınar Özden CANKARA