Sayı : 43
PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND BIST 100 INDEX CLOSING PRICES
Arzu ÖZMERDİVANLI

10 5

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, sanayi üretim endeksi, cari işlemler dengesi, altın fiyatları gibi pek çok makro ekonomik faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatları bir yandan ülkemizin ekonomisini, reel piyasalarını etkilerken, öte yandan finansal piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören yatırım araçlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla finansal piyasalarda işlem gören başlıca yatırım aracı olarak hisse senetleri petrol fiyatlarına duyarlı hale gelmektedir. Bu bağlamda ülkemizde petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu değişkenler arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada petrol fiyatları ile BIST 100 endeksi kapanış fiyatları arasındaki ilişki Ocak 2003 Şubat 2014 dönemi için günlük veri kullanılarak incelenmiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile yöntem olarak Granger eş bütünleşme ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Granger eş bütünleşme testi, petrol fiyatları ile BIST 100 endeksi kapanış fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi, BIST 100 endeksi kapanış fiyatlarından, petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkarmıştır.
There are many macroeconomic factors which affect stock prices such as inflation, interest rates, exchange rate, industrial production index, current account balance, gold prices One of these factors is oil prices. Oil prices on the one hand affect our countrys economy and real markets, on the other hand affect our countrys financial markets and trading financial instruments in these markets. Accordingly, as a main financial instrument, stock is sensitive to oil price. In this contex, examination of relationship between oil prices and stock prices in our country helps that this relationship is understood much beter. In this paper, the relationship between oil prices and BIST 100 index closing prices is examined by using daily data for January 2003 February 2014 time period. As a method Granger cointegration test and Granger causality test are employed to determine the relationship between aforementioned variables. Granger cointegration test shows that long run relationship exists between oil prices and BIST 100 index closing prices. Granger causality test finds out uni-directional causality relationship from BIST 100 index closing prices to oil prices
Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, BIST 100 Endeksi, Eşbütünleşme, Nedensellik
Anahtar Kelimeler: Oil Prices, BIST 100 Index, Cointegration, Causality

Kaynakça

Arzu ÖZMERDİVANLI