Zulfiya SHAKHİN (ŞAHİN)
TÜRKÇE VE RUSÇADA SÖZCÜK TÜRLERİ AÇISINDAN ÜNLEMLERİN KONUMU
Araştırmanın konusu Dilbiliminin kuşkusuz en tartışmalı ve önemli alanlarından biri olan ünlemlerdir. Ünlemlerin yazılı ve sözlü dilde özel bir yeri vardır. Kimi bilginler dilin doğuşunu ünlemlere bağlamış, insanların çeşitli olaylar karşısında ruh ve bedenle ilgili duygularının etkisiyle çıkardıkları ünlemlerin sonradan sözcüklere dönüştüğünü, çeşitli kavramları karşıladığını ileri sürmüşlerdir. İletişim ve anlatım esnasında duygularımızı ve hissettiklerimizi en keskin ve kısa biçimde aktarmada ünlemler veya ünlem edatları vazgeçilmez bir araçtır. Genel ve Özel Dilbilimi bugüne kadar çok gelişmiş olmasına rağmen, ünlemler dilbilimcilerin yoğun ilgi alanlarının ve dil teorilerinin hep dışında kalmış ya da çok yüzeysel olarak değinilmiştir. Buna bağlı olarak ünlemlerin dilde ister konumu, ister işlevi, ister tanımı farklılıklar göstermektedir ve bu durum karşılaştırmalı dilbilimine de yansımaktadır. Makalede Karşılaştırmalı Metot yardımıyla Türkçede ve Rusçada sözcük türleri açısından ünlemlerin nasıl bir konuma sahip oldukları, kendine özgü bağımsız bir sınıf oluşturup oluşturmadıkları ve bağımsız öğeler grubunu oluşturabilmeleri için anlambilimsel bir içeriğe ya da başka dilsel özelliklere sahip olup olmadıkları sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ünlemler, Duygu İfadeleri, Rusçada Ünlemler, Türkçede Ünlemler, Sözcük Türleri, Sözcük Türlerinin Sınıflandırılması
THE PLACE OF INTERJECTIONS AS A PART OF SPEECH IN TURKISH AND RUSSIAN
The article is devoted to the most disputable and important problems of linguistics interjections. İnterjections have a specıal place in written and spoken language. Some scientists even bond the genesis of language to interjections, according to which (Interjection Language Theory) mans emotional and physical exclamation in evolutional process obtained semantics and turned into words. In the process of communication and narration interjections with the ability to express emotions and fillings in exact and precise way are irreplaceable. Even though that General and Descriptive Linguistics in years achieved good development interjections always stayed in the shadow of linguistics studies and linguists point of interest. As a consequence of this, the place, functions and definitions of interjections in language show differences. With the help of Comparative Method the article analyzed the place of the interjections in both Turkish and Russian languages in comparison to each other. Here, not only the place of interjection in both languages part of speech system has been investigated but also, if they belong to notional or functional parts of speech, and have the linguistic properties to form independent parts of speech.
Anahtar Kelimeler: İnterjections, Emotional Expressions, Russian İnterjections, Turkish İnterjections, Parts of Speech, Part of Speech Classification

Kaynakça