Sayı : 43
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE MANAGEMENT
Fatih BUDAK

8 6

Dünya Sağlık örgütüne gore sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Yani sağlık, insanoğlu için her şeydir. Ve yine, insan hayatının odak noktası olan sağlığın ve sağlık için olmazsa olmaz konumda bulunan sağlık kurumlarının yönetimi de, bir o kadar mühimdir. Dolayısıyla; eğitimsel anlamda gerekli donanıma sahip, özbilinç sahibi, motivasyonu yüksek, çalışanları ile empati kurabilen ve sosyal ilişkileri kuvvetli sağlık yöneticileri, çalıştıkları sağlık kurumlarının duygusal zekâlarını da pozitif anlamda yönlendiren ve örgütün iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayan temel yapıtaşlarıdır. Ve yine, sağlık kurumlarında sektörel olarak optimal düzeyde gerçekleşmesi istenilen kalite, verimlilik ve üretkenlik; yönetsel kademede, duyusal ve duygusal anlamda motive olan ve aynı zamanda bu motivasyonu koruyarak çalışma ortamlarına yansıtan yöneticiler tarafından gerçekleştirilecektir.
According to The World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So, health is everything for human. And again, it is important that the management of health, the focal point of human life, and health care instutitions that located essential for health. So, healthcare managers who have necessary knowledge about educational area, self-consciousness, can emphatize with their employees and have strong sociability are essential components directing the emotional intelligence of the health institutions they work in a positive way and providing internal and external customer satisfaction of organization. And again, the quality, efficiency and productivity which are desired with optimal level as sector in health institutions will be provided by managers who motivate in sensory and emotional way and at the same time protect and reflect this motivation to their working areas.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları Yönetimi, Duygusal Zekâ
Anahtar Kelimeler: Healthcare Management, Emotional Intelligence

Kaynakça

Fatih BUDAK