MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 18731936 yılları arasında yaşamış olup dünyanın en büyük savaşlarından birisi olan I. Dünya Savaşı ve akabinde Türk milletinin ölüm kalım savaşı olan Kurtuluş Savaşına şahitlik etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı olması münasebetiyle ülkemizde büyük küçük herkesin saygı ile andığı bir kişidir. Adı Burdurda bulunan bir devlet üniversitesinde, ayrıca pek çok ilkokul, ortaokul ve liselerimizde yaşatılmaktadır. Hakkında en az yılda bir kez sempozyum düzenlenmektedir. İlim dünyası açısından da oldukça önemli bir şahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy lisans ve lisansüstü eğitimlerin de araştırma konusu olmuştur. Bu çalışma ile Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeline dayanan doküman incelemesi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu elektronik veritabanında kayıtlı bulunan ve yazarları tarafından kullanıma açılmış olan 21 tez incelenmiştir. Yazarların kullanım izni vermediği tezler hakkında da bilgiler verilmiştir. Analiz edilen ve yorumlanan veriler, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu tezlerin Mehmet Akif Ersoyu hangi açılardan değerlendirdikleri, üniversiteler ve bölümlere göre karşılaştırmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde yorumlanan veriler araştırmanın temel problemi ve geliştirilebilecek öneriler çerçevesinde sentezlenerek sunulmuştur.

A STUDY ON GRADUATE THESIS WRITTEN ON MEHMET AKIF ERSOY

Our national poet Mehmet Akif Ersoy, who lived between 1873-1936, is one of the important figures who had witnessed the world's largest war World War I and the War of Independence which is the most important war of the Turkish nation. As he is the author of our national, people of all ages commemorate him respectfully. His name is given to a state university located in Burdur and also many elementary, middle and high schools to keep his memory alive. A symposium about him is held at least once a year. Mehmet Akif Ersoy, who is also a very important figure in terms of science world, has been a subject to many researches in undergraduate and postgraduate education The objective of this study is to compare and analyze the conducted postgraduate thesis on with Mehmet Akif Ersoy. In this study, document analysis based on screening model is used as a data collection tool. Within this context, 21 registered thesis, whose authors permitted for utilization, on Mehmet Akif Ersoy were examined from the electronic database of the Board of Higher Education. And given the other thesis which the authors dont permit to utilization. The analyzed and interpreted data, was evaluated in comparison. This paper analyzes how these thesis evaluate Mehmet Akif Ersoy, according to the universities and departments. The aim of the research reviewed in the context of the fundamental problems of the research and development of data that can be synthesized within the framework of recommendations is presented.

25160 11249

Arşiv