Sayı : 44
ARP ÇALGISININ TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION OF THE HISTORY OF HARP
Ganire HÜSEYNOVA

9 6

Arp, müzik sanatı tarihinin en eski çalgılarından biridir. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyette bu çalgının çeşitli türleri görülmüştür. Arpın ortaya çıkma tarihi efsanelerle zengindir. Bilimsel ve tarihi araştırmalara göre bu çalgının kökeni ilkel çağda kabile şeklinde yaşayan toplumlara kadar inmektedir. Birçok araştırmacı düşüncelerine göre ilk telli çalgıların ok yayından çıkan sesten meydana geldiği söylenir. Bu sesten hoşlanan avcı yayına bir ip daha ekleyerek iki farklı yükseklikte müzikal ses elde etmiştir. Böylece insanoğlunun büyük buluşu olan ilk telli çalgının temeli koyulur. Müzik sanatındaki devamlı gelişmeler çalgılara zor sınavlar yaşatır. Çağına ayak uyduramayan eski çalgılar yavaş yavaş unutularak tarihten silinir, yeni nesil arplarla rekabete dayanamayan eski Doğu arpları da giderek unutulmaya başlar. Böyle bir tehlike ileride kromatik ses dizisinden yoksun Avrupa arpları için de beklenmekteydi. Bu bakımdan arpın müzik kültürü tarihinde başarı kazanmasında Jacob Hochbrucker, Georges Cousineau, Sebastian Erard gibi ustaların çabası, Robert Nicolas-Charles Bochsa ve Elias Parish Alvars gibi virtüöz icracıların yetişmesine borçlu olduğunu özellikle belirtmek gerekir.
Harp is one of the most ancient instruments in the history of the music art and during the centuries we are able to see the different types of this instrument in many civilizations. The history of the harps appearance is rich with legends. Scientific researches show that this instrument has already been existed during the primitive societies. According to many researchers, the sound of a string instrument originated from the hunting bow. Enjoying the sound a hunter added a rope to reach the musical sound of the different tones. Thus, the humanity has laid the foundation of the first stringed instrument. On the other hand with the constant improvement of the musical art the instruments faced difficult exams of the history. Not being able to keep up with the times the old instruments have been gradually faded in the history. This fate happened to the old Eastern harp as well because it was unable to resist the rivalry. The danger existed also for the European harps which had no chromatic scale. It should be noted that indispensable role in the success of harp music culture were played by masters such as Jacob Hochbrucker Georges Cousineau and Sebastian Erard and with the efforts of virtuoso performers like Robert Nicolas-Charles Bochsa and Elias Parish Alvars.
Anahtar Kelimeler: Müzik Sanatı, Arp, Kanca Mekanizması, Pedallı Arp
Anahtar Kelimeler: Musical Art, Harp, Hooks Mechanism, Pedal Harp

Kaynakça

Ganire HÜSEYNOVA