Cilt: 9 - Sayı : 1
EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN
Mehmet Barış YILMAZ,Mehmet BABACAN

6 3

Öz Bu çalışmada günümüzde önemli bir yere sahip olan, görsel işitsel medya aracı televizyonda ve internet ortamında son yıllarda yaygınlaşan reklam okyanusunda yer alan ve geniş kitlelere hitap eden ‘’Coca Cola Reklamlarında Ramazan’’ konusu ele alınarak izleyiciler tarafından nasıl alımlandığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu reklamların hedef kitle üzerindeki egemen yaklaşımı incelenmektedir. Çalışma da niteliksel araştırma yöntemi alımlama analizi tekniği kullanılmıştır. Farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 8 kişi ile yapılan görüşmeler gözlem tekniği ile de desteklenerek gerçekleştirilen çalışmada izleyici yorumları mercek altına alınmıştır. Çalışmada, izleyicilerin iletilere karşı oldukça duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Sosyo-demografik ve kültürel değişkenlerin sunulan içeriğe yönelik direnç açısından farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır. Küresel bir markanın yerel dinamik ve değerler ile kitle iletişim araçları üzerinden nasıl yoğunlaştığı ve özdeşleşmede güçlendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Postmodernite, Alımlama, Egemen Kültür
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akıner, N. & Küngerü, A.(2012) Küresel Hegemonik İdeolojinin Popüler Tektipleştirme Pratiklerine Bir Örnek: Selfie. Erişim Tarihi: 26.11.2017

Berman, M. (2016). Katı Olan Herşey Buharlaşıyor (18. b.). (Ü. Altuğ, & B. Peker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Bülbül, K. (2007). Küreselleşme, Kültür, Medeniyet (2. b.). Ankara: Orient Yayınları.

Ekin, C. (2011). Denizden Yükselen Küresel Hegemonya. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın.

Gökten, Y. S. (2013). Hegemonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Ankara: NotaBene Yayınları.

İmamoğlu, T. (2013). Modern Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kentel, F. (2012). Yeni Bir dil Yeni Bir Toplum. İstanbul: Bilsam Yayınları.

Kırdar, Y. (2012). Postmodern Pazarlaam ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Kitapsal Yayın.

Lefebvre, H. (2012). Gündelik Hayatın Eleştiris I. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lundby, K., & Helge, R. (1991). Medya Kültürü Aracılığıyla Modernliğin Yorumlanışı. K. Lundby, & R. Helge içinde, Medya-Kültür-İletişim (N. Gürkan, Çev., s. 4-28). İstanbul: Oslo Yayınları.

Maalouf, A. (2016). Ölümcül Kimlikler (42. b.). (A. Bora, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Postman, N. (1994). Televizyon Öldüren Eğlence. (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Robertson, R. (1999). Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. (Ü. H. Yolsal, Çev.) Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

Serdar, K. (2004). Küresel Medya ve Küresel Değişim. İstanbul: Naos Yayıncılık.

Şener, B. (2014). Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu Ve ABD Hegemonyasının Siyasal Ve Kültürel Kaynağı: “Amerikan İstisnacılığı” Ya Da “Açık/Kaçınılmaz Yazgı”. The Journal of Academic Social Science Studies (26), 411. Erişim Tarihi: 26.11.2017

Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot yayınları.

https://www.turkedebiyati.org/modernizmi-esas-alan-anlayis-ve-postmodernizm/ Erişim Tarihi: 25.11.2017

Çetişli, İ. (2013) Batı Edebiyatında Akımlar https://www.turkedebiyati.org/modernizm_post_modernizm.html Erişim Tarihi: 25.11.2017

Mehmet Barış YILMAZ,Mehmet BABACAN