Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öz -yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma, öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin çesitli değiskenlere göre nasıl değistiğini tespit etmek amacıyla gerçeklestirilmistir. Arastırmada, veri toplama aracı olarak; Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Kisisel Bilgi Formu kullanılmıstır. Çalısma fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören toplam 429 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüstür. Arastırmadan elde edilen verilerin yüzde ve frekans dökümleri alınmıs, tek yönlü varyans analizi ve t testi uygulanmıstır. Arastırma bulgularına göre; fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik düzeyleri anabilim dalı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değiskenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, problem çözme becerileri anabilim dalı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değiskenlerine göre alt boyut puanlarında farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında ise orta düzeyde pozitif (r=,387) ve anlamlı bir iliski bulunmustur.

Özet İngilizce :

This study was carried out to identify how the level of the pre-service teachers' self efficacy and problem solving skills changed in terms of some variables. For the data collection, Teachers' Sense of Efficacy Scale, Problem Solving Scale and also Personal Information Form were used. The study was carried out on 429 pre-service teachers are educated department of science, social sciences and classroom teaching. Percent and frequency values were calculated and analysis of one-way ANOVA and t-test were applied. According to findings; science, social sciences and classroom pre-service teachers' self efficacy levels don't show significance differences according to departments, gender, class level, graduated high school, science, social sciences and classroom preservice teachers' problem solving skills show significance differences according to departments, gender, class level and graduated high school. There is a significant correlation (r=,387) and a moderate level of positive between pre-service teachers' self efficacy and problem solving skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :