Ulukan BÜYÜKARIKAN, Ulukan BÜYÜKARIKAN
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİYLE İNCELENMESİ
İşletmelerde finansal performansın ölçülmesi, işletmenin geleceğine yönelik öngörüde bulunabilmenin altın kuralıdır. Bu çalışmanın amacı; Borsa İstanbulda işlem gören bilişim sektörü firmalarının Altman Z-Score ve Springate finansal başarısızlık modelleriyle incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı firmanın, 2008-2013 mali dönemlerindeki altı hesap döneminde yer alan konsolide finansal tablolarından elde edilmiştir. Firmaların finansal tablolarındaki veriler, Altman Z-Score ve Springate finansal başarısızlık modellerinden elde edilen sonuçlara göre yorumlanmıştır. Daha sonra modellerdeki bileşenler arasındaki istatistiki ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmış, söz konusu bileşenlerin arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde ise korelasyon analizi yapılmıştır. Finansal tablo bileşenlerinin Z-Score ve S-Score ile korelasyon ilişkileri incelendiğinde; bazı bileşenler ile her iki model arasında istatistiki olarak pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Altman Z-Score ve S-Score modellerinden elde edilen verilerden hareketle her iki modelinde finansal başarısızlığın tespitinde birbirleriyle benzer sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıştır. Her iki modelde de iflas öngörüsünün gerçekleşmemesi, söz konusu işletmelerde finansal risklerin bulunmadığı anlamına gelmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Bilişim Sektörü, Altman Z-Score, Springate Modeli, Regresyon Analizi
ANALYSIS OF FIRMS OPERATING IN THE IT SECTOR FINANCIAL DISTRESS PREDICTION MODEL’S
It is the golden rule to analyze financial performance in enterprises in order to make predictions about the future of a business. The aim of this study is to analyze the IT firms that operate in Istanbul Stock Exchange through the financial distress models of Altman Z-Score and Springate. The data used in this analysis is obtained from the consolidated financial tables of six firms that operated in the IT industry during the financial period between 2008-2013. The data on the financial tables of the companies is interpreted according to the results obtained from Altman Z-Score and Springate financial distress models. After that in order to determine the statistical relationship between the components of the models, the regression analysis and ANOVA test are applied and the Correlation Analysis is used to decode the relationship among the components. When the correlation relations of the components of the financial tables with the Altman Z-Score and Springate are examined, it is found that there are statistically significant positive relations between some of the components and the two models. It is discovered that when firms operating in the IT industry is examined through the data obtained from Altman Z-Score and Springate models, both models offer similar results for the determination of financial distress. In both of the models, the fact that a bankruptcy prediction is not made should not necessarily mean that in such firms there is no financial risk.
Anahtar Kelimeler: Financial Distress, IT Sector, Altman Z-Score, Springate Model, Regression Analysis

Kaynakça