Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurum yöneticilerinin bakış açısıyla topluma hizmet

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin Topluma Hizmet Uygulamalarına (THU) ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında öğrencilerin uygulama için gittikleri Samsun’daki resmi ve sivil toplum örgütlerinden dokuzunun yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler ortalama 30-35 dakika sürmüş ve kayıt cihazına kaydedilerek analizi yapılmıştır. Yönetici görüşlerinin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonucunda başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) THU gidilen kurumlar açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. (2) Etkin bir danışmankurum işbirliğinin olmaması, danışmanların uygulamayı yeterince bilmemesi ve dersi işlemedeki uygulama farklılıkları nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. (3) Dersin uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar özellikle planlama, eşgüdümleme, öğrencilerin kurumu tanımaması ve ön hazırlığının yetersiz olması gibi konularda yoğunlaşmaktadır. (4) Üniversite-kurum işbirliğinin arzu edilen düzeyde olmayışının temelinde bürokratik işlemler, kurumların amacı ve işleyişi konusundaki bilgi yetersizliği ve üniversite tarafından öğrenciye gerekli kolaylıkların sunulamaması gibi nedenler yatmaktadır

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the community service learning (CSL) appearing in teacher training curriculum in terms of the opinions of the governmental agency and non-governmental organization (NGO) administrators. The sample group consisted of nine administrators from different institutes which are gone for CSL application by students in 2008-2009 academic year. Semi-structured interview technique was used in the study. Interviews lasted about 30-35 minutes and were recorded by the use of tape recorder and then were analyzed. Descriptive analysis approach was used in the analysis of the opinions of the administrators. Followings are results of administrator opinions: (1) CSL had positive effects on application institutes. (2) Some problems exist in CSL application because of; ineffective relationship between instructors and institutions, inadequate knowledge of instructors and implication differences among different groups. (3) The problems, related on CSL application, especially centre on planning, coordination, students’ not being acquainted with institutes, and inadequate preparation. (4) Relationship between university and institutes was not desired level due to bureaucracy, miscommunication between universities and institutes, and insufficient support of university for students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :