KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE SERMAYE BİRİKİMİNE BAKIŞ

Bu makalenin amacı, klasik dönem Osmanlı iktisat düşüncesinin sermaye birikimine yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu kapsamda, bu çalışmada, başta İslam ekonomisi olmak üzere, Osmanlı iktisat düşüncesini şekillendiren temel referansların sermaye birikimine bakışı, bunun Osmanlı iktisadi düşüncesini nasıl etkilediği, Osmanlı iktisadi düşüncesinin sermaye birikimine bakışını etkileyen diğer öznel koşulların ne olduğu, tüm bu düşüncelerin şekillendirdiği iktisadi uygulamaların sermaye birikimi hususunda nasıl sonuçlar verdiği araştırılmaktadır. Bu amaçla araştırmada tarihçi metod kullanılmaktadır. Osmanlılar ekonomik, sosyal ve siyasal düzenin korunması ve dengenin muhafazasına yönelik kaygılarla ekonomiye çok sık müdahale etme gereği duymuşlardır. Bu kaygılar aynı zamanda, kişisel servet birikimi ve sermaye sınıfı oluşumu önündeki tedbirlerin düşünce kaynağı olmuştur. Tedbirler, klasik dönem boyunca sürdürülmüş servet ve mülkiyetin belli ellerde toplanması, sermaye birikimi ve aşırı zenginleşmelere imkân verilmemiştir.

OVERVIEW TO CLASSİCAL PERİOD OF OTTOMAN’S ECONOMIC THOUGTS TO CAPİTAL

This articles goal is to put froward classical period of Ottomans economic thoughts to capital. In this respect, starting from islam economic theory, the refenerences accumulation that shape Ottomans economic thoughts, how this effected Ottoman, what the other specific conditions that effect Ottomans economic thoughts, how all of these thoughts that shape the economic practices result is investigated. For his purpose, historical method is used. Ottomans needed to intervene the economy with the fear of economic, social and political order to stay the same. These fears also gave birth to forming personal fortune and capital classs. The precautions were sustained throughout the classical period fortune and ownerships being in specific people, capital deposit and extremely getting rich.