Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya laboratuar uygulamalarının öğrencilerin kimyaya yönelik tutum ve başarılarına etkisi üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, genel kimya dersini alan üniversite öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumları laboratuar dersini alan, almayan öğrenciler ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmiş, öğrencilerin kimya dersine karşı tutumları ile başarıları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan toplam 99 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 47’si sadece Genel Kimya II dersini alan öğrenciler (I. Grup), diğer 52 öğrenci de Genel Kimya II ve Genel Kimya Laboratuarı II derslerini birlikte alan öğrencilerdir (II. Grup). Çalışmadaki veriler Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan ve Şahbaz (1994) tarafından geliştirilen Kimya Dersi Tutum Ölçeği ve öğrencilerin Genel Kimya II dersinden aldıkları ara sınav ve dönem sonu notları ile toplanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları, ders ve laboratuarı birlikte alan II. Grup lehine olup anlamlı farklılık göstermektedir (X 1. Grup= 43,36, X 2. Grup= 61,65 p<0,05). Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları cinsiyet açısından incelendiğinde kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir (XKız= 56,54, XErkek= 49,16 p<0,05). Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile kimya dersindeki başarıları arasında düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,24, p<0,05).

Özet İngilizce :

In this study undergraduate students’ attitudes towards chemistry course was investigated in terms of taking General Chemistry Laboratory lesson and gender; and also the relationship between students’ attitudes towards chemistry course and their achievement was investigated. The sample of the study consists of 99 undergraduate students attending to Hacettepe University, Faculty of Education. 47 of the students are the students who are taking only General Chemistry II course (I. Group), other 52 students are the ones who are taking General Chemistry II and General Chemistry Laboratory II courses together (II. Group). Data of the study was collected with Chemistry course Attitude Scale developed by Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan ve Şahbaz (1994) and students’ midterm and final notes from General Chemistry II course . At the end of the study it was observed that students’ attitudes towards chemistry course are significant in favor of the group taking the General Chemistry and Chemistry Laboratory courses together (X 1. Group= 43,36, X 2. Group= 6, 65 p<0,05). When students’ attitudes were investigated in terms of gender, a significant difference was observed in favor of female course students (XFemale= 56,54, XMale= 49,16 p<0,05). A low relationship between students’ attitudes towards chemistry and their achievement in chemistry course (r=0,24, p<0,05) was determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :