Sayı : 53
HESSE’NİN DOĞU DİNLERİNE YAKLAŞIMI
Hesse's Approach to Eastern Religions
Ayşe DEMİREL

6 4

Çocukluğundan beri katı Hıristiyan kuralları ile yetiştirilen Hermann Hessenin anne ve babası misyonerlik görevi üstlenecek ölçüde dinlerine bağlıdır. Nitekim bu iki insanı birbirine yaklaştıran da söz konusu görevleri olmuştur. Böyle bir aile ortamı içinde hiç şüphesiz Hessenin de dini anlayışı kendi öz dini yönünde şekillenecektir. Ancak onun hayata yönelik özgürlükçü bakış açısı ve bireyci yönü, Hıristiyanlığın öngördüğü dogmatizmle çakışmaktan kendini alamaz. Ailesinin de yakın irtibatta olmaları dolayısıyla Doğu kültürü ve inançları, Batı dünyasına aidiyetinden ödün vermeyen Hesseye bu noktada çözüm olanakları sunar. Hessenin Doğu din ve inanışlarını birtakım eksiklikleri olduğuna inandığı Hıristiyanlığa alternatif görür ve bunlara Hıristiyanlığa reform sağlayacak işlevler yükler. Hessenin eserlerinde sıkça rastladığımız bu etkilerin çıkış noktasının maruz kaldığı bu ikilem olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Hessenin Doğu dine yaklaşımını irdelemek ve açıklamak amaçlanmıştır.
As having parents who are so closely linked with their religion that they could even bear missionary duty, Hermann Hesse was brought up in hard Christian principles. As a matter of fact the reason why these two person came closer, was their duty of missionary. In such an ambiance, it is certain that Hermann Hesse's conception of religion will be shaped accordingly to his own religion. But his opinion of liberty and individualistic aspect, cannot resist to be in collide with the dogmatism of Christian. His parent's close connection with East culture and faiths offers possibilities of solution to Hermann Hesse who never compromises his belonging to the Western world. Hermann Hesse thinks that The Eastern cultures and faiths are alternatives for Christianity in which he founds some imperfections, and he charges functions to these cultures and faiths that can supply reforms in Christianity. It is thought that this dilemma is the main reason of the effects which can commonly be seen in Hermann Hesse's works. On this account, the aim of this research is to explicate and to represent Hermann Hesse's religion approach.
Anahtar Kelimeler: Din, Hıristiyanlık, Dogmatizm, Doğu Kültürü, Doğu Dinleri
Anahtar Kelimeler: Religion, Christianity, Dogmatism, Eastern Culture, Eastern Religions

Kaynakça

Ayşe DEMİREL