Sayı : 55
DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER: DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ ÖRNEĞİ
TENDENCIES IN VALUES EDUCATION RESEARCHES: INSTANCE OF JOURNAL OF VALUES EDUCATION
Hakan DÜNDAR,Erdem HAREKET

6 3

Bu çalışmanın amacı Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin analizini yapmak ve bu doğrultuda dergide yayımlanan makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 202 makale incelenmiştir. Makalelerin seçiminde, derginin ilk yayım yılı olan 2003 yılı ile 2014 yılı arasında ki sayılarda yayımlanmış makaleler olmasına dikkat edilmiştir. Makalelerin incelenmesi sürecinde Yayın Sınıflama Formu kullanılmış ve makaleler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Makaleler, makalenin kimliği hakkında betimsel bilgi, kategori alanı, makalenin konusu, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve tartışma boyutları açısından incelenmiştir. Araştırma verileri, yüzde ve frekans bulgularına dayalı olarak yorumlanmış, tablo ve grafiklerle de verilerin gösterimi yoluna gidilmiştir. Araştırma verilerine göre, en fazla yayının Marmara, Sakarya ve Selçuk üniversitesinde görev yapan akademisyenler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Alanyazın derleme ve nicel betimsel temele dayalı araştırmaların en fazla yayın olarak tespit edildiği çalışmada, doküman ve anketin veri toplama aracı olarak en çok tercih edilen veri toplama araçları olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise çoğunlukla kestirimsel analizlerin yapıldığı, t-testi ve non-parametrik testlerin araştırmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Mevcut araştırma analizlerine dayalı olarak makalelerin; yayın geçmişi, profili ve eğilimleri izlenerek Değerler Eğitimi Dergisinin yayın yönelimine ve bilimsel araştırmalara katkı sağlama çerçevesine ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir.
The aim of this study is to perform analysis of the articles published in Journal of Values Education and in this direction to detect the trends of the articles published in the journal. In this study which is made in descriptive survey model, 202 articles which are selected by purposive sampling method were examined. In the selection of articles, it was considered that the articles were of the articles published in issues between 2003 when the first issue was puplished of journal and 2014. In the process of examination of articles Publishing Classification Form was used and articles were analyzed with content analysis method. The articles were analyzed from some aspects such as defining information about the identity of the article, its category field, its subject, method, sampling, data collection tools, data analysis methods, and discussions. The research data was interpreted in a manner depend on the percentage and frequency and they were also showed with tables and graphics. According to the research data it was determined that more publications are made by academicians working in Marmara, Sakarya and Selçuk University. In the study where publications depend on literature compilation and quantitative descriptive survey researches were identified as the most common publication type, it was determined that document and survey were used as the most preferred data collection tool. In the analysis of data it was observed that predictive analysis were performed more commonly and t-test and non-paramatric test were also used in the studies hecticly. Publication tendency of Journal of Values Education, and its framework to contribute scientific researches some suggestions developed by publication history, profile and tendency of the publication depend on the present search analysis.
Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, değerler, araştırma, yönelim, değerler eğitimi dergisi.
Anahtar Kelimeler: Values education, values, research, tendency, journal of values education.

Kaynakça

Hakan DÜNDAR,Erdem HAREKET