Sayı : 52
GÖSTERİ TOPLUMUNDA ZAMAN TÜKETİMİ: SÜNNET KONVOYU REKLAMI ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR ANALİZ
THE TİME CONSUMPTİON AT THE SOCİETY OF THE SPECTACLE: A CRİTİCAL ANALYSİS THROUGH CONVOY OF CİRCUMCİSİON AD
Pınar BAYRAM

10 5

Zaman, insanlık tarihi boyunca, insanın hayatını anlamlandırırken sistematize ettiği başat dinamiklerden biridir. Fakat zamanın, insanın kişisel hayatını programlaması dışında toplumsal önemi de son derece önemlidir. Zamanın toplumsal algısı dinsel, kültürel ritüellerden, ekonomik gelişmelerden ve kitle iletişim araçlarından etkilenmiştir. Günümüze bakıldığında zaman, tüketim edimiyle eş değer görülmektedir. Bugün, zaman geçirmenin somut örneklerini eğlence, tatil, tüketimde bulunma ve modern kitle turizmi oluşturmaktadır. Bu toplumsal algının oluşmasında reklamlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları hayati rol oynamaktadır. Reklam filmleri tüketimin imajını oluştururken, bu imajın gerçek tüketim eylemiyle sınırları belirli değildir. Dolayısıyla reklam filmlerinin medya ekonomisine yaptığı katkı dışında insan hayatını şekillendiren bir etkisi de mevcuttur. Çalışma “Sünnet Konvoyu” reklam filmini örnek alarak, günümüz zaman tüketimini göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelemektedir. Bu reklam filminde zaman tüketimi, Guy Debord tarafından ele alınan “gösteri toplumu” kavramı bağlamında tüketime dayalı olarak ele alınmaktadır. Reklam filminde, zaman, tüketim eylemiyle geçiştirilirken metalaşmakta ve bu ilişkiler ağı gösteri toplumunu yeniden üretmektedir.
The time has been a basic dynamic for people since history of humanity to explain the life. Time is important for people. We program the time of our lives. Except this; time is also important for society. The social perception of time is affected by religious and cultural rituals, economic developments and the mass communication. Today, time is considered equivalent to the consumption acts. Today, the examples of time passing are: fun, holidays, consumption and modern mass tourism. This mass media, especially advertisement, plays a critical role of this social perception. Advertising films creating the image of consumption. But the images via the actual consumption actions not clear boundaries between them. Therefore, an effect of advertising films which shapes human life is also available. The study examines of time consumption as critical. The time consumption of circumcision convoy ad is analyzed on semiotic analysis. While the time is passing through consumption, commodification time on the advertisement. As a result, his network of relationships, reproduces of the society of the spectacle.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gösteri Toplumu, Reklam, Modern Kitle Turizmi, Zaman Tüketimi
Anahtar Kelimeler: Consumption, The Society Of The Spectacle, Advertisement, Modern Mass Tourism, The Time Consumption

Kaynakça

Pınar BAYRAM