Selma ATABEY, İbrahim YOKUŞ

15 8

KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
Çevresel kirlenme bütün ülkelerin ortak sorunudur. İnsanlar sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak için savurgan tüketim, aşırı üretim ve kaynakların bilinçsiz kullanımıyla çevreyi tahrip etmektedir. Hidrolojik değişkenler küresel iklim değişimi nedeniyle günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle su çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, ülkemizin su kaynakları her geçen gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı ihtiyacı nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. İnsanların turistik amaçla ilgi gösterdikleri kentlerde su tüketimi diğer kentlere oranla oldukça fazladır. Turistik yerlerde aşırı su tüketimi ile birlikte bir yandan da bilinçsiz kullanım sonucu su kaynakları kirlenmektedir. Bu durum ise turist sağlığını tehlikeye sokabilmektedir. Bu çalışma küresel ısınma sonucu oluşabilecek su sıkıntısı ve kirli sular nedeniyle turizmin ve turistlerin ne tür problemler yaşadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Su kirliliği, Su kullanımı, Turist sağlığı, Çevre sağlığı
Reflection of Global Warming on The Water Sources and The Health of Tourists
Enviromental pollution is a common problem of all countries. In order to meet humans endless needs, they destruct the enviroment by wastefull consumption, excessive production, and unconscious use of resources. Nowadays, Hydrological variables due to global climate changes has gained more importance. Water is one of the most important need for human life. Water has an important place in respect of its role in maintaining a healty way of life. However, our countrys water resources are getting polluted day by day and the amount of water need the per capita is inceasing fast year by year due to population growth. The cities which were interested more by tourists has more water consumption than the other cities. With excessive water consumption on the one hand a result of irresponsible use contaminates the water resources. This situation constitutes a danger to tourist health. İn this study, the problems bormed from water shortages that may ocur as a result of global warming and water pollution due to tourism and tourists were investigated and evaluated.
Keywords: Global warming, Water pollution, Use water, Tourist health, Environmental health

Kaynakça