Sayı : 45
İŞSİZLİK TÜRLERİ, HER BİR İŞSİZLİK TÜRÜNÜN TOPLAM İŞSİZLİKTEKİ PAYI VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
TYPES OF UNEMPLOYMENT, RATE OF EACH TYPE OF UNEMPLOYMENT IN THE TOTAL UNEMPLOYMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH DIFFERENT DEMOGRAPHIC PARAMETERS
Kemal Yıldız

8 6

İşsizliğin azaltılıp istihdamın artmasına yardımcı olacak politikaların doğru bir şekilde yapılıp, uygulanabilmesi için iki tespitin yapılmış olması gerekmektedir. Bunlardan ilki açık işler için istenen niteliklerin neler olduğu ile bu açık işlerin ücret ve çalışma şartlarının tespiti, ikincisi ise piyasadaki işsizlerin nitelikleri ile çalışma hayatından beklentilerinin neler olduğunun tespitidir. Ülkemizde işsizlik türlerine ve açık işlere ilişkin tespitler oldukça sınırlı ve sağlıksızdır. İŞKUR ve TÜİKin gerek açık işler gerekse işsiz sayılarına ilişkin verileri bulunmasına rağmen, bu veriler sağlıklı politikaları üretmek için yeterli değildir. Çalışmamızda işsizliğin türlerini tespit edebileceğimiz verileri bir alan araştırmasından elde etmeye çalıştık. İşsizliğin çözümü için uygulanacak politikalara az da olsa katkı sağlayabilmek umuduyla bu verileri analiz ettik. Her bir işsizlik türünün toplam işsizlikteki payını ve hangi tür işsizliğin hangi parametre ile ilişkisi olduğunu tespit etmeye çalıştık. Dört bölümden oluşan bu çalışmada genel olarak işsizlik kavramı, Dünyada ve Türkiyede işsizliğin boyutları, işsizliğin ölçülmesi ve işsizlik türleri ele alınmış, alan araştırmasında uygulanan anketin analizi yapılmış ve çıkan sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. Çözüm önerileri de elde edilen sonuçlar ve kaynak taraması doğrultusunda ortaya konmuştur.
There are two elements to be identified in order to correctly make and implement policies to help increase employment and reduce unemployment. The first is to determine vacancy jobs, qualifications desired for these jobs and wages and working conditions of these jobs; the latter is to determine what kind of unemployed they are and their expectations from working life. Determinations in our country concerning types of unemployment and vacancies are very limited and unreliable. Although the number of vacancies as well as unemployment data are available at TUIK and ISKUR, these datas are far from including details for proper policies. In our study, we tried to collect types of unemployment data by a field research. We analyzed data in order to guide a little bit on the applying policies to solve unemployment. We tried to determine the share of each unemployment type in total unemployment and the relationship between unemployment types and the parameters. In this study, consisting of four sections, types of unemployment have been considered, field research applied in the survey has been analyzed and the results have been discussed.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İstihdam, İşsizlik Türleri, Yapısal İşsizlik
Anahtar Kelimeler: Unemployment, Employment, Types of Unemployment, Structural Unemploymen

Kaynakça

Kemal Yıldız