Sayı : 48
DUYARLILIK VE KARŞILIKLILIK TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE SENSITIVITY AND SYNCHRONY TEST: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Ayşegül ULUTAŞ AVCU∗,Ayşe Belgin AKSOY

9 5

Bu araştırmanın amacı, Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart tarafından 2001 yılında geliştirilen Mizaç Değerlendirme Bataryasına ait Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerini Türkçeye uyarlamak ve testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Malatya il merkezinde çeşitli Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmet verdiği bölgelerde bulunan Duyarlılık alt testi için 70 anne ve bebek; Karşılıklılık alt testi için 29 anne ve bebek katılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde testlerin orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. DTnin iç tutarlılık katsayıları .48 ile .77 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı .81; KTnin iç tutarlılık katsayıları .33 ile .61 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı ise .93 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre testlerin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu söylenebilir.
The purpose of this research is to adapt temperament assessment battery developed by Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart in 2001 into Turkish and to analyze the tests in terms of credibility and validity. For susceptibility subtest 70 mothers and infants, for reciprocality subtest 29 mothers and infants participated in the research in areas where various Family Health Centers provide service in Malatya centrum. It is observed in confirmatory factor analysis that the tests are concordant with the original form.Internal consistency coefficient for the susceptibility test was between .48 and .77, coefficient of concordance among the observers was.81. internal consistency coefficient for the reciprocality test was between .33 and .61 and the coefficient of concordance among observers was .93.According to these results it can be said that tests are are valid and reliable tools of surveying.
Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, karşılıklılık, etkileşim, geçerlik, güvenirlik
Anahtar Kelimeler: Sensitivity, synchrony, interaction, validity, reliability.

Kaynakça

Ayşegül ULUTAŞ AVCU∗,Ayşe Belgin AKSOY