Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimciler için temel teknoloji yeterlikleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği’nin (Flowers ve Algozzine, 2000) Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmaya farklı programlara devam eden toplam 243 (163 bayan, 80 erkek) Eğitim Fakültesi öğrencisi katılmıştır. Faktör analizi işlemi sonrası öz-değeri 1’den büyük (>1) dokuz faktör (alt boyut) tespit edilmiştir. Ölçek maddelerinin ilgili alt boyutlarda yeterli ya da yüksek düzeyde faktör yük değerine sahip olması ölçeğin uygun bir yapı geçerliğine sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, analiz işlemleri (t-testi, ANOVA, Tukey-HSD) sonuçları bilgisayar tecrübesi daha fazla olan öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarındaki teknoloji yeterlik puanlarının tecrübesi daha az olan öğrencilerinkinden 0.05 anlamlılık düzeyinde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulguların daha önceki çalışmalarla tutarlılık göstermesi Türkçeye uyarlanan ölçeğin bireylerin bilgisayar teknolojileri yeterlik düzeylerini tespit etmede geçerli bir araç olarak kullanılabileceği fikrini desteklemektedir. Ayrıca, ölçeğin genel iç güvenirlik katsayısının (α = .95) ve bütün alt boyutlara ait iç güvenirlik katsayılarının genellikle yüksek değerler olarak hesaplanması ölçeğin bireylerin teknoloji yeterliklerini ölçmede güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği fikrini vermektedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to conduct validity and reliability studies of a scale, named the basic technology competencies for educators inventory (Flowers & Algozzine, 2000), in conditions of Turkey. A total 243 faculty of education students (163 female, 80 male) participated in this study. Nine factors (sub-scales) with eigen values grater than one (>1) were identified after factor analyses. The items under the related subscale with sufficient or high factor coefficients indicate that the scale has a proper construct validity. Besides, the findings after the several analyses (t-testi, ANOVA, Tukey-HSD) indicate that the students with higher computer experience get higher technology competence scores on the subscales at 0.05 significance level than the students with lower experience. The consistency between the findings of this study and prior studies gives the idea that the scale can be used as a valid instrument to measure individuals’ computer technology competencies. Moreover, high internal reliability co-efficiencies of the entire scale (α =.95) and subscales suggest that the scale can be used a reliable instrument to measure individuals’ computer technology competencies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :