Sayı : 54
TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS TO EVALUATE OF THE TURKISH TEXTILE SECTOR
Özlem KAYA,Adnan ODUNCU

7 5

Uluslararası rekabet gücünün artırılması, üstün bir verimlilik performansına ve yüksek reel ücretlere sahip olan iktisadi faaliyetlere, ülke kaynaklarının yönlendirilmesi yeteneğine bağlıdır. Rekabet gücü, sadece dışarıya ürün satma ve dış ticaret dengesini sağlama yeteneği değildir; bunun yanı sıra bir ülkenin gelir ve istihdam düzeyini artırabilme ve yaşam kalitesinde kabul edilebilir ve sürekli artışlar sağlayabilme ve uluslararası pazarlardaki payını artırabilme yeteneğidir. Tekstil işletmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmesi tüketicilerin artan ve giderek sınırsızlaşan ihtiyaç ve isteklerinin etkin bir şekilde karşılanılmasını, üretilen ürünlerin kalite ve güvenirliliğinin yükseltilmesini, ürün çeşidinin arttırılmasını ve müşterilere sunulan hizmetlerin genişletilmesini olanaklı kılacak örgütsel düzenlemelerin ve teknolojik uygulamaların yapılmasına bağlı olmaktadır. Bu çalışmada, 20062013 dönemine ait, WTO veri tabanından sağlanan, tekstil sektörünü temsil eden SITC Rev.3, 65 kodlu ürün grubuna ait veriler analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, Balassanın geliştirdiği Açık¬lanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) endeksi, ardından Vollratha ait RXA, RMA, RTA, RC endeksleri hesaplanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu karşılaştırılan ülkeler arasında Türkiyenin durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Enhancing international competitiveness depends on having superior performance efficiency and the economic activities that have high real wages and the ability to direct the country's resources. The competitiveness is not only to have the ability to export and obtain foreign trade balance, also is the have the ability to increase the level of income and employment of a country and to be able to obtain constant and acceptable increase in living standards and to increase international market share. Textile firms depend on the coordination of organization and technological applications to enable to meet effectively increasing and limitless needs and wants of the consumers, to increase the quality and reliability of the products and product range, to diversify the services which are presented to the customers to be able to obtain competitive advantage in both national and international market. In this study, the data which belong to code of SITC Rev.3, 65 product group that represent textile industry from the obtained WTO (World Trade Organisation)data base of 2006-2013 were analysed. For this reason, firstly Balassas revealed comparative advantage analysis and later on Vollraths RXA, RMA, RTA, RC analyses were calculated. In this regard, among the studied countries, Turkeys status was tried to explain.
Anahtar Kelimeler: Türk tekstil sektörü, rekabet, AKÜ, dış ticaret, uluslararası rekabet gücü
Anahtar Kelimeler: Turkish textile industry, competition, RCA, Foreign trade, international competitiveness

Kaynakça

Özlem KAYA,Adnan ODUNCU