Sayı : 42
SOSYAL DEVLET VE SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YAŞANAN DÖNÜŞÜM: KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
THE TRANSFORMATION OF SOCIAL STATE AND SOCICAL MUNICIPALITY : THE CASE OF KUTAHYA MUNICIPALITY
Murat YAMAN

9 5

Küreselleşme ve özellikle 1970li yıllarda meydana gelen ekonomik krizler sosyal devlet anlayışında ciddi dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte sosyal devlet gerilerken sivil toplum kuruluşlarının, piyasanın, rekabetin, yerel yönetimlerin ön olana çıktığı görülmüştür. Yerelleşme eğilimlerinin de katkısı ile devletin sunduğu bir takım sosyal hizmetlerin bu süreçte yerel yönetimlere bırakıldığı ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendiği görülmüştür. Türkiyede son yıllarda yerel yönetimler alanında yapılan reformların bu süreci desteklediği düşünülmektedir. Bu çalışma ile sosyal devlet ve sosyal hizmetlerde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreci analiz edilmiştir. Kütahya Belediyesi örneği kapsamında ise son yıllarda sosyal hizmet anlayışında ne gibi değişimlerin meydana geldiği ve mevcut durumu destekleyip desteklemediği tartışılmaya çalışılmıştır.
Globalization and the economic crises in the 1970s, especially in serious transformations led to thechange in the understanding of the social state. Decreased social states of civil society organizations in the process of the market, the competition, the front until local authorities are observed. Other trends also contributed to the decentralization of the state and local governments released a number of social services and social municipality understanding this process has been strengthened. In the field of local government reforms in Turkey in recent years is thought to support this process. Through this study, welfare state and social services in the process of change and transformation were analyzed. In case of the example of Kütahya municipality, it is studied that what kind of changes has been emerged and it is discussed that whether these changes contribute the current circumstances or not.Kütahya Municipality of changes have occurred in recent years, social services, and the current state of understanding as to what is discussed or not it supports.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet, Sosyal Belediyecilik, Kütahya Belediyesi, Küreselleşme
Anahtar Kelimeler: WelfareState, SocialWork, SocialMunicipal, Kütahya Municipality, Globalization

Kaynakça

Murat YAMAN