BIÇAK SIRTINDA YÜRÜMEK: HİCİV ŞİİRLERİ

Şairler, şair olmayan insanlardan farklı olarak; aşkı, sevgiyi, ümidi, öfkeyi, hırsı, kırgınlığı ve nefreti [tek sermayeleri olan] sanat ve şiirle ifade edebilme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenekler ise şairin; bazen sevgiliden karşılık bulmasına, bazen bir liderden inayet almasına ve bazen de hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Doğu edebiyatından batı edebiyatına kadar dünyanın pek çok ülkesinde hiciv, şairlerin neredeyse ilk çağlardan itibaren kullandıkları bir yöntem olarak, en eski edebî türlerden biridir ve hiciv şairleri, yazdıkları şiirler nedeniyle pek çok dönemde ağır bir bedel ödemişlerdir. Bununla birlikte günümüzde de en popüler türlerden biri olan hiciv, içeriğindeki ağır üslup sebebiyle hâlâ şairlerin cezalandırılmalarına neden olabilmektedir. Hiciv ile ilgili olarak yapılan araştırmaların bazıları, hicvin bir mizah türü olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Bu sebeple yaptığımız bu çalışmada hicvin kapsamı araştırılarak mizah ile ilişkisi incelenecek, bu vesileyle farklı yönleriyle ortak yönlerinin açıklanmasına çalışılacaktır.

WALK ON A KNIFE-EDGE: SATIRE POEMS

Poets have the ability of expressing love, hope, anger, passion, disappointment and hate with poems, which is their art, as different from other people. These abilities have sometimes caused poets to be loved in return, to get a favor from a leader and sometimes to lose their life. Satire -as a method used by poets nearly from the ancient times- is one of the oldest literary genres in many countries from eastern literature to the western literature, and poets of satires paid a great price in many periods because of their poems. Moreover, satire-as one of the most popular genres of today- can still be the reason to punish the poets due to the serious style. Some of the researches conducted on satire insistently emphasize that satire is not a type of humor. Therefore, the scope of satire has been explained in this research we conducted and its relation with humor has been analyzed, their differences and common points have been tried to be explained.