Sayı : 59
İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: KONYA MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE PERCEPTION OF VISITORS REGARDING FAITH TOURISM IN TERMS OF DEMOGRAPHICAL DIFFERENCES: KONYA MEVLANA MUSEUM EXAMPLE
İsmail KERVANKIRAN,Adile Gül ERYILMAZ

6 4

Ülkemizde değişen turizm ve turist algısı ile birlikte ortaya çıkan alternatif turizm türleri gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu turizm türlerinden biri de kültürel mirası ve kutsal yerleri ziyaret etmeyi merkeze alan inanç turizmidir. Ülkemiz inanç turizmine olanak sağlayan pek çok kutsal mekâna sahiptir. Anadolunun ilk başkenti niteliğinde olan Konya ili de sahip olduğu kültürel çekicilikler sayesinde inanç turizmi potansiyeli açısından ülkenin en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Özellikle ilde yer alan Mevlana Müzesi inanç turizmi yönüyle kültürel bir miras niteliğinde olup önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Mevlana Müzesine gelen ziyaretçilerin inanç turizmine yönelik algılarında demografik açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu motivasyon doğrultusunda Mevlana Müzesine gelen ziyaretçilere anket uygulanmıştır. Katılımcılara uygulanan 352 anket formunun 340 adedi istatistiksel analizlere uygun görülmüştür. Elde edilen veriler, frekans analizleri, Mann-Whitney U testi ve Kruskall-Wallis analizleri ile yorumlanmıştır. Mevlana Müzesine gelen ziyaretçilerin inanç turizmine yönelik bazı algılarında farklılıkların olduğu saptanmıştır.
The importance of emerging alternative tourism types is becoming increasingly important together with the changing perception in terms of tourism and tourists in our country. One of these types of tourism is faith tourism which focuses on visiting venues of cultural heritage and scared places. Our country possesses many sacred venues which generate opportunities for faith tourism. Konya province which also qualifies as the first capital in Anatolia has become one of the most important destinations in our country due to its cultural attractions in terms of faith tourism potential. Especially the importance of Mevlana Museum in the province which qualifies as a cultural heritage in terms of faith tourism increases day by day. The visitors of the Mevlana Museum have been studied before; however, there is no research carried out to evaluate their perceptions about faith tourism. The objective of this study: is to determine whether there is a significant difference from a demographic perspective in terms of the perceptions of visitors visiting the Mevlana Museum which is one of the important tourism centers in the country. A survey was carried out with the visitors visiting Mevlana Museum in line with this purpose. Out of the 352 questionnaires applied to the responders 340 were found appropriate for statistical analyses. The obtained data was interpreted with frequency analyses, Mann-Whitney U test and Kruskall-Wallis analyses. Various differences in the perception of visitors visiting Mevlana Museum for faith tourism have been determined.
Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Mevlana Müzesi, Konya, Ziyaretçi Algısı
Anahtar Kelimeler: Faith Tourism, Perception of Visitor, Mevlana Museum, Konya

Kaynakça

İsmail KERVANKIRAN,Adile Gül ERYILMAZ