TÜRKLERDE TANRI ANLAYIŞI VE BAYINDIR HAN’A YANSIMASI

Dinlerde tabiatüstü varlıklara inanma, onları birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Bütün dinlerde tabiatüstü varlıklara olan inanç farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu sebepten bütün dinlerde Tanrı anlayışı farklı şekillerde tezahür etmiştir. Bu çalışmada Türklerdeki din anlayışından hareketle Dede Korkut anlatılarında geçen Bayındır Hanın misyonu üzerinde durulacaktır. Oğuzların beylerbeyi olarak geçen Bayındır Han, taht verir, o gösterişin sembolüdür, onun altın evi ve bin yerde ipek halısı serilidir, herkes onun ordusunda yer almak ister, ondan korkulmakta, kulağına bir şeyler gitmesinden çekinilmektedir. Bayındır Hanın divanında mevki sahibi olmak için hüner göstermek gerekir, Bayındır Han topluma yön vermekte toplumu hareketlendirmektedir, onun huzuruna varmak için dağlar aşılması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bayındır Han yılda bir kez toy düzenler ve bu toylar mekân ve servet unsurları bakımından tam bir gösteriş toylarıdır. Bu özellikler insanın metafizik âlemdeki kendi hayatlarının iz düşümü, simetrisi hayalindeki Tanrı anlayışının yansımasıdır.

UNDERSTANDING OF GOD AMONG TURKS AND ITS REFLECTION TO BAYINDIR KHAN

Belief of supernatural beings among religions is an important feature to seperate them from each other.In all religions,belief of supernatural beings shows up in different ways .So ;in all religions,understandıng of God appears in different ways. Moving from the belief of religion among Turks,this study will focus on the mission of Bayındır Khan which is mentioned in Dede Korkut narratives .As a Governor of Oghuzs,Bayındır Khan throne which is a symbol of vanity ,has a golden house and thousand silk carpets.Everyone wants to serve in his army,he is redoubtable,everyone hesitates his being aware of the things.To be included in Bayındır Khanscouncil ,you need to show your skills.Bayındır Khan governs the society and activates the society.He emerges as an factor which needs a great effort to come into his presence.Bayındır Khan organizes a meeting once in a year and these gatherings are garish in terms of fortune and place factors .These features are projection of persons own life in metaphysics universe ,symmetry of person and a reflection of God understanding in personal dream.