KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu düzeylerinin iş doyumuna etkilerini incelenmektir. Araştırmanın evrenini, Balıkesir il merkezinde faaliyet gösteren otel çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle, tam sayım tekniği kullanılmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve hazırlanan soru formu 179 çalışana uygulanmıştır. Çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam ve iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama değerleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson korelasyon katsayısı ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu düzeyleri ile iş doyumu arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğunu ve iş doyumunun bu faktörlerden etkilendiğini göstermiştir.

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL TRUST, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND LIFE SATISFACTION ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN HOSPITALITY BUSINESS

The purpose of this study was to investigate the effects of the levels organizational trust, organizational commitment and life satisfaction of employees on job satisfaction working in the hospitality businesses. The population of the study is formed, hotel employees working in the hotel business in Balıkesir city center. Since the population is of accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole population of the study. To collect data for the study, the survey technique was used and The questionnaire form was administered to the 179 employees. Pearson product-moment correlation coefficient was computed to determine the relationships between variables and linear regression analysis was conducted to determine to what extent independent variables predict dependent variables. The results showed that also indicated that there were significant relationships between instructors' organizational trust, organizational commitment, life satisfaction and job satisfaction and that job satisfaction was influenced by these factors.