AKADEMİK BİLGİYE BEDELSİZ AÇIK VE ÖZGÜR ERİŞİM HAKKI: THE INTERNET'S OWN BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ (2014) BELGESEL FİLMİNİN İNCELENMESİ

Brian Knappenbergerın yönettiği The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz/İnternetin Öz Çocuğu: Aaron Swartzın Hikayesi (2014) belgesel filmi, kamu kaynakları ile finanse edilerek üretilen akademik bilgiye bedelsiz açık ve özgür erişim hakkı tartışmalarını içermektedir. Film, ücretli akademik yayın kaynağı JSTORun (Journal Storage) arşivindeki makaleleri, harici belleklere indirdiği için 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Aaron Swartzın hayatını konu almaktadır. Kamu kaynakları kullanılarak üretilen bilimsel çalışmalara, telif ve lisans ücreti gibi maddi engellerle karşılaşmadan internet üzerinden ulaşmaya, bedelsiz açık ve özgür erişim hakkı denilmektedir. Belgeselin güvenilirliğini ve inandırıcılığını arttıran unsurlar, bedelsiz açık ve özgür erişim hakkını savunan anlatısı ekseninde, incelenmiştir. Güçlü tanıklıklar, kişisel video kayıtları, zaman - mekân bağlantıları, neden - sonuç ilişkilerinin örgüsü ve iddiaların ustaca delillendirilmesi belgeselin anlatısını etkileyici ve güçlü kılmaktadır. Bu çalışmanın, bilgiyi kilit altında tutarak gücü tekelinde bulundurma anlayışı yerine bilginin paylaşılarak çoğaltılması anlayışının inşası yönünde ortam oluşturacağı umulmaktadır.

THE RİGHT OF FREE, OPEN ACCES TO ACADEMİCAL KNOWLEDGE: THE INTERNET'S OWN BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ (2014) THE EXAMİNE OF DOCUMENTARY MOVİE

The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz/İnternetin Öz Çocuğu: Aaron Swartzın Hikayesi (2014) directed by Brian Knappenberger is a documentary movie implies the discussions about free access to the academical knowledge provided by public financial sources. The movie refers to the life of Aaron Swartz, who was prosecuted for 35 years in prison for downloading the articles from a paid academic publication JSTORE (journal storage) archives to external memories. Accessing to the scientific studies of public sources on the internet without encountering material obstacles such as copyrights and license fees, is called free and open access right. The elements that increase the credibility of the documentary are examined on the axis of the narrative that advocates the right of free and open access. Strong testimonies, personal video recordings, time and space connections, cause - effect relationships of events, skillful proofs of the claims makes the narrative of the documentary impressive and powerful. It is hoped that this study will create an environment for the construction of understanding of multiplying the information instead of keeping it locked up and keeping the power monopoly.