Sayı : 61
İŞ GÖRENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
INTERNAL AND EXTERNAL MOTIVATIONAL FACTORS INFLUENCING INTENTIONS TO LEAVE OF EMPLOYEES: THE CASE OF ANTALYA
V. Rüya EHTİYAR,Aslı ERSOY

9 7

Mevcut makalede sunulan çalışmada iş görenlerin içsel ve dışsal motivasyon faktörlerine ilişkin algılamaları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Antalya/Kundu bölgesinde faaliyet gösteren 2 adet beş yıldızlı konaklama işletmesinde görevli 210 iş gören kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya dâhil edilmiştir. Anket formu aracılığıyla toplanan verilerin analizinde güvenilirlik, frekans, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 18 paket programından yararlanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler-arası ilişkilerden çalışanların içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin işten ayrılma niyetlerini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç bölümünde çalışma ile elde edilen bulgular kuramsal ve pratik açıdan tartışılmıştır.
The main purpose of this study is to determine the effect of intrinsic and extrinsic motivation factors on employees' intention to leave. For this purpose, 210 employees working in two five star hotels operating in Antalya/Kundu region were included in the study with easy sampling method. In the analysis of data collected through a questionnaire, the relationship between variables was analyzed by using reliability, frequency, mean, Pearson correlation and simple linear regression analyses were used. The data obtained were analyzed using SPSS 18 statistical package program. As a result, it has been demonstrated that intrinsic and extrinsic motivation factors have been a negative impact on intention to leave. Findings obtained from the study are discussed in theoretically and practically in the final part.
Anahtar Kelimeler: İçsel ve Dışsal Motivasyon, İşten ayrılma niyeti, Turizm, Antalya.
Anahtar Kelimeler: Intrinsic and Extrinsic Motivation, Intention to leave, Tourism, Antalya.

Kaynakça

V. Rüya EHTİYAR,Aslı ERSOY