Sayı : 61
BAŞKANIN OFİSİ: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE GÜÇLÜ BAŞKANLIK MODELİNİN PEKİŞMESİ
THE MAYOR'S OFFICE: THE CONSOLIDATION OF THE PRESIDENTIAL MODEL IN MUNICIPALITIES IN TURKEY
Murat KAÇER

9 6

Modern devletlerde kamusal hizmetlerin ve diğer idari faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için idare, merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir. Yerel yönetimler de yerinden yönetim ilkesinin bir unsuru olarak bölge, il ve daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yine bu yurttaşlar tarafından seçilen tüzel kişiliği haiz karar organlarını ve sistemi ifade etmektedir. 1961 Anayasasıyla birlikte yerel yönetimlerinin bir birimi olan belediye yönetimlerinde güçlü başkanlık modeli yerleşmiş ve özellikle AK Parti döneminde 2002 sonrası yapılan yeniden yapılandırma ve reformlarla başkanlık modeli daha da güçlenmiştir. Bu çalışma bu gelişmelerin belediyelerin kurumsal diline nasıl yansıdığı, belediye başkanlarının belediyenin kurumsal yapısında kendilerini nasıl konumlandırdığı sorularını araştırmaktadır. Bu amaçla 81 ilin internet (web) sayfaları taranmıştır. Ayrıca belediyelerin kurumsal sosyal medya hesapları ile belediye başkanlarının kişisel sosyal medya hesapları takipçi ve beğeni sayılarının tespiti amacıyla incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda belediyelerin web sayfalarında belediye başkanlığı kimliğinin belediyenin kurumsal yapısından bağımsız bir şekilde ayrı bir kimlik olarak daha çok vurgulandığı saptanmıştır. Yine sosyal medya hesaplarına bakıldığında belediye başkanlarının kişisel sosyal medya hesaplarının belediyelerin kurumsal sosyal medya hesabından daha fazla beğeni ve takipçi sayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada son dönemde yapılan reformlarla güçlü başkanlık modelinin pekiştiği savunulmaktadır ve mevzuat düzeyindeki bu değişikliklerin böyle bir düzlemde ve bağlamda değerlendirilmesinin önemli ve özgün olduğu düşünülmektedir.
In modern states, the administration is organized in two major forms, central and local, to carry out public services and other administrative activities. Local governments are the legal entities that elected by citizens for providing the needs of the same citizens living in the related region, province and smaller settlement units within a country. With the 1961 Constitution, a strong presidential model was established in municipal administrations and the presidential model was strengthened with the reforms carried out after 2002 in the AK Party era. This study investigates how these developments are reflected in the institutional language of the municipalities and how the mayors position themselves in the institutional structure of the municipality. For this purpose, the internet pages of 81 provinces (il) were scanned. In addition, the institutional social media accounts of the municipalities and the personal social media accounts of the mayors have been examined for the purpose of identifying followers and "likes" numbers. The collected data was analyzed by the content analysis method. This study concludes that the profile of mayor is emphasized more than the identity of municipality itself in their websites. Also, for the social media accounts, it seems that the mayors' personal social media accounts have more likes and followers than the institutional social media accounts of the municipalities. To Sum up, it is argued that the recent reforms have consolidated the strong presidential model. This study is important and distinctive in that it evaluates such changes in this context.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediyeler, Belediye Başkanlığı, Güçlü Başkanlık Modeli, Türkiye.
Anahtar Kelimeler: Local Governments, Municipalities, Mayoralty, The Strong Presidential Model, Turkey

Kaynakça

Murat KAÇER