Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı : 33 Sayfalar 19 - 29 2017-04-27
ÖRGÜTSEL YAŞAMDA BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL KARŞILAŞTIRMA YÖNELİMİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Enver AYDOĞAN,Pelin ERDEN,Yunus BIYIK,Dursun BİNGÖL
10 261

Öz Enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi ile açıklayan Keynesyen yaklaşımın aksine günümüzde işsizlik oranının dinamikleri daha çok doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi hipotezleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çalışmada uzun dönem işsizlik oranlarının doğal işsizlik veya işsizlik histerisi hipotezlerinden hangisi ile açıklanabilir olduğu, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan yeni nesil panel birim kök testleri ile 28 OECD üyesi ülke için 1980-2015 dönemi verilerinden hareketle incelenmektedir. Ayrıca bu ülkelerde işsizlik oranı serisinin durağanlığı yapısal kırılmaları dikkate alan ve almayan yeni nesil panel birim kök testleriyle panel geneli ve paneli oluşturan yatay kesit birimler için ayrı ayrı araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular; ülkelerin büyük bölümünde, yapısal kırılmaları dikkate almayan panel birim kök testlerinin işsizlik histerisi hipotezini ve yapısal kırılmaları dikkate alan panel birim kök testlerinin ise doğal işsizlik oranı hipotezini desteklediği belirlenmiştir. Bu durum, ele alınan dönem itibariyle söz konusu ülkelerde önemli makro iktisadi şokların meydana geldiğini, ancak bu şokların işsizlik oranı üzerindeki etkilerinin kalıcı nitelikte olmadığını ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler

Sosyal Karşılaştırma, Aşağı Doğru Karşılaştırma, Yukarı Doğru Karşılaştırma, Beş Faktör Kişilik Özellikleri
ASCH, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs: General And Applied, 70(9), 1-70.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Enver AYDOĞAN
Pelin ERDEN
Yunus BIYIK
Dursun BİNGÖL