Sayı : 63
DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
Hasan EYÜPOĞLU

10 8

Öz İnsan, yaşadığı toplum değiştikçe değişen bir varlıktır. Değişimin kaynağı ne olursa olsun insanın karakteri etkilenmektedir. Yaşadığımız çağa bakacak olursak en büyük değişim teknolojik gelişmelerde yaşanmaktadır. Böylece insan karakterinin değişimine en büyük etkiyi teknolojik gelişmeler yapmaktadır. Bu çalışma, bireylerin teknolojik anlamda gerçekleşen değişimlerden karakter olarak nasıl etkilendiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Değişen teknolojik imkânlar toplumsal hareket anlayışını, iletişim teknolojilerini ve dolayısıyla bunları kullanan insanları doğrudan etkilemektedir. Çalışmada, geleneksel medya döneminden dijital medya dönemine kadar bireylerin yaşadığı bazı karakteristik değişimler ele alınmıştır. Yaşanan değişimin bireye ne gibi özellikler kattığı, bireyin hangi özelliklerini kaybettiği ve toplumun nasıl bir değişime uğradığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda bireylerin toplumsal etkileşime katılımında karakteristik değişimlere uğradıkları alanyazın taramasına dayalı olarak teorik düzeyde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: iletişim teknolojileri, dijital medya
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Babacan, M.Emin.(2015) Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler Ve Yeni İnsanınKarakter Analizi, Folklor/Edebiyat Sayı:83 Yıl:2015/3Bourse, M. & Yücel, H.(2012).İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı YayınlarıCastells, M.(2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt: AğToplumunun Yükselişi, Çev. E. Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi YayınlarıFoshagen, K.(2014) Arab Spring; Uprising, Powers, İnterventions, United Kingdom;Berghahn PublishingHabermas, J.(2001) İletişimsel Eylem Kuramı, (Çeviren: M.Tüzel) İstanbul: KabalcıKaragöz, K.(2013).Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital AktivizmHareketleri. İletişim ve Diplomasi, Basın Yayın Enformasyon Genel MüdürlüğüDergisi, Yıl:1 Sayı:1 ss.131-156Lister, M. Dowey, J. Giddings, S. Grant, I, Kelly, K.(2009) New Media. New York:Routletge’ den aktaran Dağtaş, Erdal. Yıldırım, Ozan. İnternet ve Sosyal AğlarDolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri ÜzerineMikro Alan Araştırması, Folklor/Edebiyat Dergisi, cilt:21 sayı:83, yıl:2015Mcluhan, M. Fiore, Q. (2012) Medya Mesajı, Medya Mesajıdır. Mediacat: İstanbulNiedzviecki, H.(2011). Ben Özelim; Bireylik Nasıl Yeni Konformizm Haline Geldi? Çev.S.Erduman, İstanbul: Ayrıntı YayınlarıVijay, P.(2012) Arab Spring, Libyan Winter, USA: AkpressYaylagül, L.(2010).Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara:Dipnot YayınlarıYengin, D.(2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin YayınlarıYerlikaya, T.(2016) Teknolojik Determinizm ve Toplumsal Değişim, Hece Dergisi,Dijital/Sayısal Kültür Özel Sayısı, Sayı:234-235-236İnternet KaynaklarıBBC, http://www.bbc.com/news/world-12482315, Erişim Tarihi: 16.02.2017Boulianne, S.(2009). Does İnternet Use Affect Engagement? ameta-analysis of research.Political Communication, 26: 2, 193-211.http://dx.doi.org/10.1080/10584600902854363, Erişim Tarihi: 26.02.2017Lutz, C. Hoffmann, C.P ve Meckel, M.(2014) Beyond Just Politics: A Systematic LiteratureReview On Line Participation, First Monday, Vol.19, No:7http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5260/4094#p4, Erişim Tarihi:22.02.2017Şimşek-Rathke, L.(2014), Teknoloji ve Yeni İletişim Olanaklarının Düşündürdükleri,http://yenimedya.wordpress.com/2014/01/19/teknoloji-ve-yeni-iletisim-olanaklarinindusundurdukleri/,Erişim Tarihi:21.02.2017The Guardian, http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-eastprotest-interactive-timeline ,Erişim Tarihi: 02.02.2017Washington Post, http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2013 /10/21/whythe-modest-harvest-of-the-arab-spring, Erişim Tarihi: 02.02.2017

Hasan EYÜPOĞLU