Yıl 2018, Cilt: 18 Sayı : 35 Sayfalar 20 - 40 2018-04-30
AN EVALUATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION BY THE HUMAN DEVELOPMENT INDICATORS
İNSANİ GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE ÜLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hacı Hayrettin TIRAŞ,Hüseyin AĞIR
21 261

Anahtar Kelimeler

KAYNAKLARAkın, A. ve Ersoy, K. (2012). 2050’ye doğru nüfus bilim ve yönetim: sağlık sistemine bakış. TÜSİAD, Yayın no: TÜSİAD-T/2012-11/533.Akçiçek, A. (2015). 2014 İnsani gelişme endeksi ve Türkiye’nin insani gelişme performansı. Stratejik Düşünce Enstitüsü SDE Rapor, Mart, 1-16.Başar, S., Eren, M. ve Eren, M. (2015). Ülkelerin insani gelişmişlik endeksi değişkenlerine göre etkilerinin incelenmesi. International Conference On Eurasian Economies, SESSION 6E: Kalkınma I, 846-854.Bolat, B. A. ve Çilan, Ç. A. (2007). İnsani gelişme bileşenleri açısından gelişmekte olan ülkelerin diskriminant analizi ile karşılaştırılması. 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS, Türkiye, 10-15 Eylül, 1-10. Çelik, A. (2016). İnsani Gelişime Endeksi ve Türkiye’nin yeri. Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Araştırma raporu, Konya, Haziran. Demir Şeker, S. (2011). Türkiye’nin insani gelişme endeksi ve endeks sıralamasının analizi. Kalkınma Bakanlığı Sosyal sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No: 2828, Ekim.Doğan, H. G. ve Gürler, Z. (2013). Türkiye’nin insani gelişme endeksinin analitik olarak değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 69-76.Fırat, E., ürün, E. ve Aydın, A. (2015). Kalkınma ve eğitim ilişkisi: insani gelişme endeksine göre Türkiye’nin eğitim düzeyinin değerlendirilmesi. International Conference On Eurasian Economies, SESSION 7E: Kalkınma II, 876-883.Hicks, D. A. (1997). The ınequality-adjusted human development ındex: a constructive proposal. World Development, 25 (8), 1283-1298. Karabulut, T., Kaya, N. ve Gürsoy, Z. (2009). Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüne üye ülkelerin 2006 yılı insani gelişmişlik düzeylerinin analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 1-18.Keskin, A. (2011). Ekonomik kalkınmada beşeri ssermayenin rolü ve Türkiye. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (3-4), 125-153. Köksal, S. S. vd. (2016). Temel sağlık düzeyi göstergeleri açısından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri. TJFM&PC (Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care), 10 (4), 205-212.Tireli, M., Coşkun, S. ve Kunduracı, N. F. (2013). İİT ülkeleri ve Türkiye’ye ait sosyal göstergeler ile insani gelişim göstergeleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı analizi. Sosyal Politika Çalışmaları, Yıl:13, 7 (30), Ocak-Haziran, 61-87.UNDP. (1990). Human Development Report. Work for Human Development, New York, Oxford University Press.UNDP. (2010). Human Development Report. Work for Human Development, New York.UNDP. (2016a). Human Development Report 2016. Human Development for Everyone, Published for the United Nations Development Programme (UNDP).UNDP. (2016b). Human Development Report, Technical Notes 2016. Human Development for Everyone, Published for the United Nations Development Programme (UNDP). http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes_0.pdf, E.T : 25.09.2017. WHO. (2015). 2015 Global reference list of 100 core health indicators.World Bank. (2017). World Development Indicators 2017. World Bank Group, Washington DC.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT). (b.t). Erişim Tarihi: 25.09.2017, (http://www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT). (b.t). Erişim Tarihi: 25.09.2017, http://www.disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/TR,132162/islam-isbirligi-teskilati-iit.html.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Hacı Hayrettin TIRAŞ
Hüseyin AĞIR