ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMALARININ İNCELENMESİ: GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİNDE BİR UYGULAMA

Öz Örgütsel bağlılık kavramı çalışanın çalıştığı işletmeye karşı duyduğu sevgi, saygı ve sadakat duygusunu tanımlayan psikolojik bir durumdur. Bu amaçla bu çalışmada çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri incelenerek, örgütsel bağlılık algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla anket formunun birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere 3 alt boyuttan ve toplam yirmi dört (24) maddeden oluşmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, yüzde, frekans, standart sapma, ortalama ve güvenilirlik analizlerinden yararlanılmıştır. Son olarak çalışanların örgütüne yönelik örgütsel bağlılık algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip değişmediğine ilişkin verilerin analizinde t testi ve tekyönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Parametrik testleri analiz etmeden önce verilerin normal dağılıma uyup uymadığı kontrol edilmiş ve daha sonra veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler açısından cinsiyet, medeni durum, yaş ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Ancak örgütsel bağlılığın boyutlarından biri olan duygusal bağlılık ile uyruk, eğitim durumu, çalışılan bölüm ve aylık gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Türk asıllı çalışanların Güney Afrikalı çalışanlara nazaran; Üniversite mezunu olanların lise mezunlarına nazaran; idari bölümde çalışanların konfeksiyon bölümünde çalışanlara nazaran; geliri 4501 Rand ve üstü olanların geliri 2500 Rand ve altı olanlara nazaran duygusal bağlılığı daha yüksektir.

Kaynakça

Ahluwalia, A. K. ve Preet, K. (2017). The Influence of Organizational Commitment on Work Motivation: A Comparative Study of State and Private University Teachers. Journal of Organizational Behavior, 16(2), 55-69.Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.Arslantürk, G. ve Şahan, S. (2012). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Örnekleminde İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14(1), 135- 159.Balıkçıoğlu, S. (2013). Antalya Bölgesi Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Tutumları İle Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.Boylu, Y., Pelit,E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-74.Ceylan, A., Çöl, G. ve Gül, H. (2005). İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal-Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 35-51.Ceylan, C. ve Bayram, N. (2006). Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkilerinin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Regresyon İle Analizi. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 105-120.Chib, S. (2016). Study on Organizational Commitment and Workplace Empowerment as Predictors of Organization Citizenship Behaviour. International Journal of Management and Development, 3(3), 63-73.Choe, K. L., Choong, Y. O. ve Tan, L. P. (2017). The Impact of Ethical Climate on Organizational Commitment: A Study of Malaysian Higher Learning Institutions. Global Business and Management Research: An International Journal, 9(1), 208-217.Çolakoğlu, Ü., Ayyıldız, T. ve Cengiz, S. (2009). Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 77-89Demir, M. (2012). Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(1), 47-64.Dığın, Ö. ve Ünsar, S. (2010). Çalışanların İş Güvencesi Algısının Belirleyicileri ve İş Güvencesinden Memnuniyetin Organizasyonel Bağlılık, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 133-145.Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.Esmer, Y. (2013). Banka İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ziraat Bankası Örneği. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 41-61.Faraji, M. ve Begzadeh, S. (2017). The Relationship between Organizational Commitment and Spiritual Intelligence with Job Performance in Physical Education Staff in East Azerbaijan Province. International Journal of Management, Accounting and Economics, 4(5), 565-577.Gider, Ö. (2010). Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyum Düzeylerinin Araştırılması. Yönetim, 21(65), 81-105.Gülova, A. A. (2013). Örgütsel Davranış (s. 29-69). Ed: Prof. Dr. Edip Örücü ve Yrd. Doç. Dr. Engin Üngüren. İstanbul: Lisans Yayıncılık.Günlük, M., Özer, G. ve Özcan, M. (2013). İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 57-76.Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Kunnan, A. J. (1998). An Introduction to Structural Equation Modelling for Language Assessment Research. Language Testing, 15(3), 295-332.Kurt, E. ve Basım, N. (2015). İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracı Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı. 7-9 Mayıs, 434-438.Lee, S. H. ve Jeong, D. Y. (2017). Job Insecurity and Turnover Intention: Organizational Commitment As Mediator. Social Behavior and Personality, 45(4), 529-536.Meyer, J.P., Allen, N.J. ve Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.Örücü, E. ve Özafşarlıoğlu Sakallı, S. (2015). Çalışanların Örgütsel Bağlılık Algılamalarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, 7-9 Mayıs, 599-604.Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 113-130.Özutku, H. (2008). Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 79-97.Robbins, S.P., Decenzo, D.A. ve Coulter, M. (2013). Fundamentals of Management. Ed. Adem Öğüt. Ankara: Nobel Yayıncılık.Robbins, S.P. ve Judge, T.A. (2012). Organizational Behavior. Ed. İnci Erdem. Ankara: Nobel Yayıncılık.Sharma, D. (2016). Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. International Journal of Research In Commerce and Management, 7(1), 22-28.Shepherd, R. L. (2017). Federally Mandated Furloughs: The Effect on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Defense Acquisition Research Journal: A Publication of the Defense Acquisition University, 24(1), 162-189.Sığrı, Ü. ve Basım, N. (2006). İş Görenlerin İş Doyumu İle Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(6), 131-154.Thakre, N. ve Mayekar, R. (2016). Hope, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour Among Employees of Private Sector Organizations. Indian Journal of Positive Psychology, 7(4), 480-484.Tikici, M. ve Derin, N. (2013). Örgütsel Davranış. (s. 609-635), Ed: Edip Örücü ve Engin Üngüren. İstanbul: Lisans Yayıncılık.Turan, S., Karadağ, E. ve Bektaş, F. (2011). Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 627-638.Üstün Kervancı, F. ve Doğan, S. (2014). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 573- 587.Yazıcıoğlu, I. ve Topaloğlu, I.G. (2009). Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 3-16.Yıldırım, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Ġnternet Kaynakları03.02.2013 tarihinde http://www.birimcevir.com/para-birimleri-cevirici/para-birimleri.aspx03.02.2013 tarihinde https://tradingeconomics.com/