Sayı : 66
YÖNETİCİ DESTEĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Süreyya ECE,Selma GÜLTEKİN

13 5

Öz Bu çalışmanın amacı, çalışanların yönetici desteği aldıklarında örgütsel bağlılıklarının nasıl geliştiğini incelmektir. Çalışmada, örgütsel bağlılık ile yönetici desteği arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik bir model önerilmiş ve test edilmiştir. Araştırma örneklemi, bir kamu kuruluşunda görev yapmakta olan 150 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmanın hipotezlerinin test edilmesi amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılanlar bakımından algılanan yönetici desteği ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, örgütlerin çalışanlarına yönetici desteği verdiklerinde örgüte bağlı, sadık çalışanlar yaratacağına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Agarwala, T., Arizkuren-Eleta, A., Castillo, E. D., Muñiz-Ferrer, M., Gartzia, L. (2014). Influence of Managerial Support on Work–Life Conflict and Organizational Commitment: An International Comparison for India, Peru and Spain, The International Journal of Human Resource Management , 25 (10), 1460–1483.Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü, 2. Basım, Kadıoğlu Yayıncılık, Ankara.Bateman, T. S., Strasser, S. (1984). A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment, Academy of Management Journal, 27 (1), 95-112.Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlilik. Sayiştay Dergisi (59), 125-139.Bhanthumnavin, D. (2003). Perceived Social Support from Supervisor and Group Members' Psychological and Situational Characteristics as Predictors of Subordinate Performance in Thai Work Units, Human Resource Development Quarterly, 14 (1), 79-97.Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.Burns, K. L. (2016). Perceived Organizational Support and Perceived Supervisor Support as Antecedents of Work Engagement, Master's Theses, The Faculty of the Department of Psychology Washington, USA: San Jose State University.Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A., Wayne, J. H. (2011). Work–Family Conflict, Perceived Supervisor Support and Organizational, Journal of Vocational Behavior, 79 (3), 640–652.Chang, E. (1999). Career Commitment as a Complex Moderator of Organizational Commitment and Turnover Intention, Human Relations, 52 (10), 1257-1278.Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. (2012). Protean and Boundaryless Career Attitudes and Organizational Commitment: The Effects of Perceived Supervisor Support, Journal of Vocational Behavior, 80, 638–646.Çekmecelioğlu, H. G. (2006). Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 295-310.Döckel, A., Basson, J. S., Coetzee, M. (2006). The Effect of Retention Factors on Organizational Commitment: An Investigation of High Technology Employees, SA Journal of Human Resource Management, 4 (2), 20-28.Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 500-507.Emhan, A., Kula, S., Töngür, A. (2013). Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Performans ve Tükenmişlik Kavramları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (1), 53-69.Ergeneli, A. (2006). Örgüt ve İnsan, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara.Erickson, R. A., Roloff, M. E. (2008). Reducing Attrition after Downsizing: Analyzing the Effects of Organizational Support, Supervisor Support and Gender on Organizational Commitment, International Journal of Organizational Analysis, 15 (1), 35-55.Gilbert, C., Winne, S. D., Sels, L. (2011). The Influence of Line Managers and HR Department on Employees’ Affective Commitment, The International Journal of Human Resource Management, 22 (88), 1618–1637.Giray, M. D., Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Yazıları, 15 (30), 1-9.Güney, S., Akalın, Ç., İlsev, A. (2007). Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz-Saygı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 189-211.He, Y., Lai, K. K., Lu, Y. (2011). Linking Organizational Support to Employee Commitment: Evidence from Hotel Industry of China, The International Journal of Human Resource Management, 22 (1), 197–217.Iverson, R. D., Buttigieg, D. M. (1999). Affective, Normative and Continuance Commitment: Can the Right Kind of Commitment be Managed, Journal of Management Studies, 36 (3), 307-333.Kaplan, M., Öğüt, A. (2012). Algılanan Örgütsel Destek ile Bağlılık arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 387-401.Kidd, J. M., Smewing, C. (2001). The Role of the Supervisor in Career and Organizational Commitment, European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (1), 25-40.Kuvaas, B., Dysvik, A. (2010). Exploring Alternative Relationships between Perceived Investment in Employee Development, Perceived Supervisor Support and Employee Outcomes, Human Resource Management Journal, 20 (2), 138–156.Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1 (1), 61-89.Meyer, J. P., Allen, N., Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Vocational Behavior, 78 (4), 538-551.Meyer, J.P., Smith, C. A. (2000). HRM Practices and Organizational Commitment: Test of a Mediation Model, Canadian Journal of Administrative Sciences, 17 (4), 319-331.Mowday, R. T., Steers, R. M. (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14 (2), 224-247.O’Reilly, C.A., Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior, Journal of Applied Psychology, 71 (3), 492-499.Özbek, M. F., Kosa, G. (2009). Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetimin Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan'da Bankaİşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 189-212.Payne, S. C., Huffman, A. H. (2005). A Longitudinal Examination of the Influence of Mentoring on Organizational Commitment and Turnover, The Academy of Management Journal, 48 (1), 158-168.Polatçı, S., Ardıç, K., Türkan, G. (2014). Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21 (2), 281-292.Poyraz, K., & Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (2), 143-164.Rafferty, A. E., Griffin, M. A. (2004). Dimensions of Transformational Leadership: Conceptual and Empirical Extensions, The Leadership Quarterly, 15 (3), 329–354.Rhoades, L., Eisenberger, R., Armeli, S. (2001). Affective Commitment to the Organization: The Contribution of Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 86 (5), 825-836.Robbins, S.P., Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış, Çev. İnci Erdem, Nobel Yayıncılık, İstanbul.Rousseau, V., Aubé, C. (2010). Social Support at Work and Affective Commitment to the Organization: The Moderating Effect of Job Resource Adequacy and Ambient Conditions, The Journal of Social Psychology, 150 (4), 321–340.Ersoy, S., Bayraktaroğlu, S. (2010). Örgütsel Bağlılık, Editör: Derya Ergun Özler, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, s. 1-19.Shanock, L. R., Eisenberger, R. (2006). When Supervisors Feel Supported: Relationships With Subordinates’ Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Performance, Journal of Applied Psychology, 91 (3), 689–695.Shepherd J. L., Mathews, B. P. (2000). Employee Commitment: Academic vs Practitioner Perspectives, Employee Relations, 22(6), 555–575.Sinokki, M., Hinkka, K., Ahola, K., Koskinen, S., Kivimäki, M., Honkonen, T., Puukka, P., Klaukka, T., Lönnqvist, J., Virtanen, M. (2009). The Association of Social support at Work and in Private Life with Mental Health and Antidepressant Use: The Health 2000 Study, Journal of Affective Disorders, 115 (2009), 36–45.Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler, Pegem, Ankara.Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. A. (2006). Sosyal Psikoloji, (Çev: Ali Dönmez), İmge Kitapevi, Ankara.Tutar, H. (2007). Erzurum'da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3), 97-120.Vandenberghe C., Bentein K., Michon R., Chebat J.C., Tremblay M., Fils J.F. (2007). An Examination of The Role of Perceived Support and Employee Commitment in Employee-Customer Encounters, Journal of Applied Psychology, 92 (4), 1177-1187.

Süreyya ECE,Selma GÜLTEKİN