Sayı : 71
İşsizlik ve İŞKUR’ un Aktif İstihdam Politikaları
Unemployment and İŞKUR's Active Employment Policies
Yasin AKYILDIZ

11 6

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik,günümüzde bütün ülkelerde görülmektedir. Ülkeler işsizlikle mücadelede makro vemikro düzeyde politikalar uygulamaktadır. Mikro istihdam politikaları olarak aktifve pasif politikalar bağlamında birçok önlemler alınmaktadır. Önlemlerinyetersiz kalmasında artan dünya nüfusu oranında yeterli istihdam alanlarınınoluşturulamaması, bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar,sektörel bazdaki değişimleri karşılayacak nitelikte iş gücü eksikliği, çalışmaöncesi, çalışma anı ve sonrasına yönelik politikaların eksik olması veuygulanamaması gibi nedenler öne çıkmaktadır.Türkiye’de işsizliğe yönelik en önemliistihdam kaynakları arasında görev yapan kurum, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur.İŞKUR istihdam alanında makro politikalardan ziyade mikro düzeyde istihdamhizmetlerine odaklanmakta ve bu düzeyde en etkili kurum olma özelliği taşımaktadır.İŞKUR düzeyinde uygulamaya koyulan çözümlerin, daha spesifik ve kısa süreliçözümler olması, sektörel bazdaki iş gücü değişimlerine ait ihtiyaç duyulan işgücü açığının karşılanamaması, vasıflı ve yarı vasıflı iş gücü eğitimlerinindesteklenmesinin yanı sıra, bilgi toplumunun gereklerine uygun istihdamolanaklarının artırılmasına yönelik, özellikle bilgi, iletişim ve hizmetsektörlerine, çalışmaları uygulamalarında yer vermemesi istihdama yönelikuygulamaların önündeki en önemli engellerdir.Bu çalışmanın amacı İŞKUR hizmetlerinin sektöreliş gücü açığını veri olarak kabul ederek hizmet yapılanmalarınındeğerlendirmesini yapmaktır Bu çalışmada, çalışmanın amacını destekler nitelikteolan, İŞKUR’un yıllık olarak yayınladığı raporlar ile Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’nun hazırladığı yıllık işsizlik ve istihdam rakamları veri olarakkullanılmıştır. Mevcut rakamsal veriler ve sektörel düzeydeki değişimlerdeğerlendirildiğinde İŞKUR’un hizmet sunumlarında bilgi toplumunun gereklerineuygun iş gücü yetiştirilmesine yönelik hizmet sunumlarına ağırlık vermesigerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
                Today unemployment is seen in all countries regardless of the level of development.Countriesare implementing macro and micro policies in the fight against unemployment.Asmicro-employment policies, many measures are taken in the context of active andpassive policies.  The inability to create sufficient employment areas atthe rate of increasing world population, differences between regionaldevelopment levels, lack of quality work force  to meet sectoral changesand incomplete and inapplicable policies before, during and after work come tothe forefront as reasons for Inadequate measures.                 Among the most importantsources of employment agency acting for unemployment in Turkey is Labor andEmployment Agency (İŞKUR).İŞKUR focuses on employment services at micro levelrather than macro politics in the field of employment and it is the mosteffective institution at this level. More specific and short-term solutions putinto practice at İŞKUR level, the failure to meet the required manpowerdeficit for sectoral workforce changes, in addition to supporting skilled andsemi-skilled workforce training, to increase the employment opportunitiesin line with the requirements of the information society,especially in thefields of information, communication and service, should include their studiesin their applications.                 Theaim of this study is to draw attention to the fact that İŞKUR services shouldbe restructured according to the requirements of the age in the context of thereasons explained. Annually published reports of İŞKUR and annual unemploymentand employment figures prepared byTurkey Statistical Institute (TSI)  wereused as data. When the present numerical data and the changes in the sectorallevel are evaluated, it is reached that to set up approaches for educating theworkforce in accordance with the requirements of the information society is anecessity in İŞKUR's service deliveries. 
Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, İŞKUR, İş gücü, Sektör
Anahtar Kelimeler: Employment, Unemployment, İŞKUR, Work force, Sector

Kaynakça

Arslan, H. (2004). Örgütsel Küçülme Yeniden Yerleştirme Destek Danışmanlığı ve Türkiye Uygulaması. Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Ayas, M. R. (1982). Çalışma Kavramı Hakkında. İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi(5), 79-87.Castillo, M. (2012). Labour Force Framework: Concep, , ts Definitions, Issues and Classifications. 4, 24, 2017 tarihinde http://www.ilo.org: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro port_of_spain/documents/presentation/wcms_304686.pdf adresinden alındı.Çekin, A. (2013). Çalışma Hayatında İnsan Onuruna Karşı Psikolojik Bir Şiddet Örneği: Mobbing. Hz.Peygamber ve İnsan Onuru, (s. 16). Konya.Düzgün, Ş. A. (2007). İnsan Onuru e Toplumsal Yaşam İçin Etik. Kelam Araştırmalar Dergisi, 5(1), 1-12.Ekin, A. (2013). Adil ve Makul Koşullarda Çalışma Hakkı Kapsamında İşçi Onurunun Korunması. Konya: Selçuk Üniversitesi S.B.E.Ekin, N. (2000). Türkiye'de Yapay İstihdam ve İstihdam Politikları. İstanbul: İstabul Ticaret Odası.Erbal, A. (2015). Biz, Türkiye’nin Haysiyetli İnsanları “Anayasa’da Yeni Bir Temel Hak Olarak Haysiyet”. İstanbul: TESEV.Ergil, D. (1982). Avrupa’ da Yaşanan Yabancı Düşmanlığı. Ankara Üniversitesi Dergisi, 2(3), 153-157.Erkol, S. (2012). İşsizliğin Sosyal Dışlanma Üzerşnde Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(3-4-5), 46-70.Fields, G. (2003). International Labor Standards and Decent Work: Perspectives From the Developing World. I. Flanagan, & W. Gould IV içinde, International labor standards: Globalization, Trade, and Public Policy (s. 61-80). Stanford: Stanford University Press.Gönültaş, B., Top, F. (2015). Gençlerin İstihdamı. Dünya genelinde genç işsiz sayısı artıyor. Antalya. http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_429843/lang--tr/index.htm adresinden alındı. Erişim tarihi: 26.11.2015Gülmez, M. (2011). Uluslararası Sosyal Politika (3.Baskı b.). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.Günaydın, D. (2015). İnsana Yakışır İş: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. International Journal of Social Science(37), 123-148.Gündoğan, N. (2003). İşsizlik. N. Gündoğan, Naci;, & M. Biçerli içinde, Çalışma Ekonomisi (s. 199-218). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Güney, A. (2009). İşsizlik Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri. Kamu-İş, C:10(S:4), 135-159.Işığıçok, Ö. (2009). Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş. Sosyal Siyaset Konferansları(56), 308-331.Işığıçok, Ö. (2014). İstihdam ve İşsizlik. Bursa: Dora.İzveren, A. (1998). Hukuk Felsefesi. Ankara: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Yayınları.Kapar, R. (2007). Uygun İş Açığı: İnsana Yaraşmayan İşler. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (Ocak-Şubat-Mart), 2-10.Koray, M. (2000). Sosyal Politika. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C., & Kinicki, A. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90(1), 53-76.Ören, K., & Yüksel, H. (2012). Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı. Emek ve Toplum, 1(1).Parlatır, İ., & v.d. (1988). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.Sengenberger, W. (2003). Decent Work: The International Labour Organization Agenda. Berlin: Dialogue and Cooperation 2/2001.Sengenberger, W. (2014). Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik Etkileri. Berlin: Friedrich- Ebert- Stiftung Derneği.Shore, B. (1996). The Legacy of Downsizing: Putting the Pieces Back Together. Business Forum(Summer).Talas, C. (1997). Toplumsal Ekonomi. İstanbul: İmge Kitapevi.Tınar, Y. (1996). Çalışma Psikolojisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.Ünal, A. (2011). Çalışma Ahlakı Kavramına Kültürel Bir Bakış ve Türkiye’de Çalışma Hakkı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(44), 125-145.Yıldırımalp, S., & İslamoğlu, E. (2014). “İnsana Yakışır İş” Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar. Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), 4(2), 145-175.İnternet KaynaklarıEBSO (2017). 2016 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2017 Yılından Beklentiler. İzmir: Ege Bölgesi Sanayi Odası. http://www.ebso.org.tr/tr/dosyalar/yayinlar/ekonomik-raporlar. Erişim tarihi:17.11.2016.http://ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm. Erişim tarihi: 25.11.2016.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030705.htm. Erişim tarihi: 16.09.2016.https://vsback.com/issizligin-sonuclari. Erişim tarihi: 25.11.2016.ILO (2016). www.ilo.org. ILO: http://www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_372872/lang--tr/index.htm. Erişim tarihi: 17.11.2016ILO (2017). Global Wage Report 2016/17. Geneva: International Labour Office. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htmİŞKUR (2016). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/13578/2016-yili-faaliyet-raporu.pdfİŞKUR (2016). Türkiye Geneli İPA Raporu. https://media.iskur.gov.tr/15153/2016-yili-turkiye-geneli-ipa-raporu.pdf. Erişim tarihi:İŞKUR (2017). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/13578/2017-yili-faaliyet-raporu.pdfNichols, A., Mitchell, J., Lindner, S. (2013). Consequences of Long-Term Unemployment. http://www.urban.org/sites/default/files/publication/23921/412887-Consequences-of-Long-Term-Unemployment.pdf. Erişim Tarihi: 01.07.2017.Sorrentino, C. (2000). International unemployment rates:how comparable are they? Monthly Labor Review, June, 3-19. https://stats.bls.gov/opub/mlr/2000/06/art1full.pdf. Erişim tarihi: 12.05.2017.Talas, C . (2015). Çalışma Hakkı ve Türkiye'deki Durum. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 46 (1), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3225/44913 Erişim tarihi: 24.11.2016.TUİK (2017). Hane halkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti 2011. http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html. Erişim tarihi: 20.04.2017.TÜİK (2017). Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2016. http://www.tuik.gov.tr: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24566. Erişim tarihi: 31.03.2017.TÜİK (2017). İşgücü İstatistikleri, 2016. http://www.tuik.gov.tr: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24635. Erişim tarihi: 23.11.2017.WESO. (2016). World Employment Socıal Outlook. Geneva: International Labour Office. Erişim tarihi: 06.03.2017.WESO. (2017). World Employment Socıal Outlook. Geneva: International Labour Office. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf. Erişim tarihi: 06.03.2017.

Yasin AKYILDIZ